Navigacija

HNH48 - Tehnologija vode

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnologija vode
Akronim HNH48
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom za pohađanje: Termodinamika; za polaganje: Fizička hemija 1 Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da student na osnovu znanja koja je stekao na ranijim kursevima hemije i hemijskog inženjerstva ovlada postupcima obrade voda, što će omogućiti da upravlja procesima i koncipira sisteme za obradu vode za konkretne namene. Uspešnim savladavanjem ovog predmeta, student će moći da radi na problemima fizičko-hemijske obrade voda. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Savladavanje teorijskih osnova i praktičnih aspekata procesa koji su uključeni u preradu vode, zahvaljujući čemu će student moći da razume i upravlja sistemima za obradu vode.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave U toku kursa se obrađuju fizičko-hemijski postupci koji su uključeni u sisteme za obradu voda, kao i fizičko-hemijska svojstva i parametri kvaliteta prirodnih i otpadnih voda: struktura i fizičko-hemijska svojstva vode, elementi hidrologije, korišćenje i kvalitet prirodnih vodnih resursa, parametri kvaliteta voda, samoprečišćavanje vodoprijemnika, taloženje, koagulacija i flokulacija, filtracija, adsorpcija, uklanjanje mineralnih materija, aeracija, membranski procesi, dezinfekcija, anaerobni i aerobni biološki postupci obrade voda. ;
  Sadržaj praktične nastave U laboratoriji se rade vežbe koagulacije i flokulacije, filtracije, uklanjanja mineralnih materija i adsorpcije, kao i određivanje parametara kvaliteta vode. U toku kursa studenti odlaze u posetu pogonima za pripremu vode za piće i industriju, kao i pogonima za prečišćavanje otpadnih voda. ;
  Literatura
  1. Interni materijal Katedre za NHT
  2. S.Gaćeša, M.Klašnja, Tehnologija vode i otpadnih voda, Jugoslovensko udruženje pivara, Beograd, 1994.
  3. L.Knežić, J.Baras, N.Blagojević, M.Mitrović, Obrada otpadnih voda, I deo – Mehanički i fizičko-hemijski postupci, Savez hemičara i tehnologa Srbije, Beograd, 1980.
  4. Degremon, Tehnika prečišćavanja voda (prevod), Građevinska knjiga, Beograd, 1976
  5. J.C.Crittenden, R.R.Trussell, D.W.Hand, K.J.Howe, G.Tchobanoglous, Water Treatment: Principles and Design, John Wiley & Sons. Inc. 2005.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 2
  Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja, laboratorijske vežbe i posete pogonima za preradu vode.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 25 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 25
  Seminari