Navigacija

HNH413 - Tehnologija građevinskih materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnologija građevinskih materijala
Akronim HNH413
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom za pohađanje:Uvod u HI, za polaganje: Neorganska hemijska tehnologija. Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa tehnologijom proizvodnje građevinskih materijala na bazi glina, tehnologijama proizvodnje malternih veziva, da ukaže na uticaj parametara procesa na svojstava dobijenih građevinskih materijala, kao i da studente upozna sa karakterizacijom, kontrolom kvaliteta građevinskih materijala i zaštitom životne sredine u njihovoj proizvodnji. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti ovladavaju osnovnim principa, vrstama hemijskih procesa i aparata u tehnologijom proizvodnje građevinskih materijala. Studenti se upoznaju sa konkretnim tehnologijama iz oblasti tehnologije proizvodnje, svojstava i primene građevinskih materijala. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa osnovnim fizičko-hemijskim procesima i tehnologijama dobijanja građevinskih materijala na bazi glina, kao i malternih veziva: gipsa, kreča i odredenih vrsta cementa, njihovom karakterizacijom, kontrolom kvaliteta i zaštitom životne sredine tokom procesa proizvodnje. Posebna pažnja je posvećena visokotemperaturnim procesima koji se odigravaju tokom dobijanja ovih materijala kao i uticaju parametara procesa na strukturu i osobine građevinskih materijala. ; ; ;
  Sadržaj praktične nastave Eksperimentalne vežbe: DTA analiza gipsa, Određivanje granulometrijskog sastava, Racionalna analiza cemenata, Proračun sastava sirovinske mešavine portland cementa, Određivanje sadržaja CO2, Određivanje specifične površine, Termomikroskopska analiza cemenata, Rendgenska difrakciona analiza cementa, Skenirajuća elektronska mikroskopija i EDS analiza građevinske keramike. ; ;
  Literatura
  1. Toma Janaćković, Tehnologija građevinskih materijala, Skripta, TMF
  2. Ljiljana Krstić-Vulićević, Tehnologija malternih veziva, VTŠNGM, 1973.
  3. Predrag Brzaković, Priručnik za proizvodnju i primenu građevinskih materijala nemetaličnog porekla, Orion Art, Beograd, 2000.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja i eksperimentalne vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari