Navigacija

HNH39 - Neorganska hemijska tehnologija

Specifikacija predmeta
Naziv Neorganska hemijska tehnologija
Akronim HNH39
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom za pohađanje: Uvod u HI, za polaganje: Neorganska hemija Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim principima, tipovima hemijskih procesa i aparata u neorganskoj hemijskoj tehnologiji kao i sa konkretnim neorganskim hemijskim tehnologijama: tehnologijama goriva, vode, keramike, neorganskih baza, kiselina, neorganskih soli, veštačkih đubriva i neorganskih pigmenata. ;
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti ovladavaju osnovnim principa, vrstama hemijskih procesa i aparata u neorganskoj hemijskoj tehnologiji. Studenti se upoznaju sa konkretnim tehnologijama iz oblasti neorganske hemijske tehnologije i stiču konkretna znanja iz oblasti neorganske hemijske tehnologije. ;
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Kurs je sačinjen tako da razmatra osnovne principe neorganske hemijske tehnologije, osnovne tipove hemijskih procesa i aparata primenjenih u različitim oblastima neorganske hemijske industrije (homogeni i heterogeni procesi, visoko-temperaturni procesi, katalitički procesi, kao i odgovarajuća oprema za njihovo izvođenje). U okviru kursa su dati i konkretni primeri koji prikazuju kako se opšti principi, relacije i metode mogu primeniti na pojedinačne proizvodne procese i tehnologije. U okviru kursa se obrađuju tehnologija vode, tehnologija goriva, tehnologija keramike, tehnologija neorganskih baza, tehnologija neorganskih kiselina, tehnologija neorganskih soli i veštačkih đubriva i tehnologija neorganskih pigmenata. ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Kostić-Gvozdenović, Lj., Ninković, R., Neorganska hemijska tehnologija,Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd 1997.
   2. Ninković, R., Knežić, L., Kostić-Gvozdenović, Lj., Blagojević, N., Božović,B., Pavićević, V., Neorganska hemijska tehnologija-praktikum, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd 2001.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 0 0
   Metode izvođenja nastave Predavanja i seminarski rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40