Navigacija

HKK410 - Elektroanalitičke metode

Specifikacija predmeta
Naziv Elektroanalitičke metode
Akronim HKK410
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Analitička hemija Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Izučavanje teorijskih osnove elektroanalitičkih metoda (EAM); savladavanje osnovnih tehnika, metoda i veština neophodnih za izvođenje elektroanalitičkih metoda; primena Nernstove jednačine za izračunavanje koncentracije jona, odnosno ravnotežnog potencijala; primena zakona hemijske ravnoteže i zakona o dejstvu masa i primena konstanti ravnoteža u proračunu ravnotežnih koncentracija jona i molekula.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Savladana teorijska i praktična znanja iz oblasti elektroanalitičkih metoda za određivanje elemenata, jona i jedinjenja u vodenim rastvorima. Obučenost za samostalno izvođenje analiza zasnovanih na elektroanalitičkim metodama kojima se procenjuje kvalitet različitih uzoraka: vode (sadržaj katjona, anjona), rastvora kiselina, baza, soli. Sposobnost merenja električnih veličina u cilju određivanja pH vrednosti i koncentracije katjona i anjona u vodenim rastvorima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod: Suština, principi, zadatak i primena elektroanalitičkih metoda. Kriterijumi izbora metode analize i podela metoda. Poređenje EAM po tačnosti, preciznosti, osetljivosti, granici detekcije, mernim veličinama i primenljivosti. ; Opšti pojmovi: Redoks procesi. Elektrodni, difuzioni i membranski potencijal. Nernstova jednačina. Elektrohemijski spregovi. Elektrode prve, druge i treće vrste. ; EAM: Nefaradejevske metode: Potenciometrija, Direktna (Jon-selektivne elektrode), Indirektna, Konduktometrija i oscilometrija, Faradejevske metode: Kulometrija, Voltamperometrija: Polarografija, Striping voltametrija, Amperometrija. ; Pregled najnovijih EAM; Rezime, razvoj i primena EAM.
  Sadržaj praktične nastave Deset laboratorijskih vežbi (10LV). ; Merenje električnih veličina karakterističnih za sastav i sadržaj supstanci u rastvoru: potencijal, struja, provodnost, količina elektriciteta, frekvencija. Eksperimentalno se razrađuju i primenjuju faradejevske i nefaradejevske metode od kojih su osnovne: voltamperometrija (amperometrija, polarografija i striping voltametrija), kulometrija, potenciometrija i konduktometrija. Izborom i primenom odgovarajuće opreme vrši se dokazivanje i određivanje hemijskog sastava i procena kvaliteta uzorka.
  Literatura
  1. Jovanović, M.S., Elektroanalitička hemija, Zavod za udžbenike RS, Beograd, 1995.
  2. Vučurović, B., Sajc L., Stanković S., Elektroanalitičke metode, Praktikum za laboratorijske i računske vežbe, TMF, Beograd 2001.
  3. Monk, P.M.S., Fundamentals of Electroanalytical Chemistry, John Wiley & Sons, New York 2002.
  4. Skoog, D., West, D., Analytical Chemistry, Chapters 11-17, Saunders Golden Sunburst Series, New York 1985.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja (klasično i PPT prezentacija), testovi (dva), domaći zadaci (pet). Eksperimentalne vežbe: pokazne i individualne (10 LV)
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 25
  Seminari 10