Navigacija

HHP38 - Hemijsko inženjerska termodinamika

Specifikacija predmeta
Naziv Hemijsko inženjerska termodinamika
Akronim HHP38
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Termodinamika Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj ovog kursa je da studenti ovladaju metodama proračuna termodinamičkih veličina koje se koriste u analizi procesa i projektovanju postrojenja procesne industrije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču osnovna znanja o termodinamičkim veličinama pomoću kojih se opisuju čiste supstance i njihove smeše: gasovita faza, tečne smeše, ravnoteža faza. Ovladavaju i najvažnijim inženjerskim jednačinama za korelisanje i predskazivanje termodinamičkih veličina čistih supstanci, jednostavnih i složenih smeša koje karakterišu nepolarne, slabopolarne i polarne supstance, nesimetrične smeše sa asocijatima i solvatima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Termodinamičke veličine čistih fluida (Dvo- i troparametarski princip korespondentnih stanja. Virijalna jednačina stanja. Kubne jednačine stanja.) ; Određivanje termodinamičkih veličina jednokomponentnih sistema (Fundamentalne jednačine termodinamike. Maksvel-ove jednačine. Rezidualne veličine. Izračunavanje termodinamičkih veličina čistih fluida: entalpije i entropije, hemijskog potencijala, fugaciteta i koeficijenta fugaciteta.) ; Određivanje termodinamičkih veličina višekomponentnih sistema. ; (Primena virijalne i kubnih jednačina stanja na izračunavanje termodinamičkih veličina smeše. Pravila mešanja. Fundamentalne jednačine termodinamike. Parcijalne veličine. Idealni rastvori. Hemijski potencijal. Fugacitet i koeficijent fagaciteta u smeši.) Dopunske funkcije i teorije rastvora. (Aktivnost. Koeficijent aktivnosti. Modeli za proračun koeficijenata aktivnosti. Teorije tečnih rastvora.) ; Primena termodinamičkih modela na proračune u ravnoteži faza. (Fazni dijagrami. Ravnoteža para-tečnost na niskim pritiscima. Ravnoteža para-tečnost na povišenim i visokim pritiscima: proračuni pomoću jednačina stanja i γ-φ metode. Ravnoteža tečnost-tečnost.) ; Ravnoteža u hemijski reagujućim sistemima. (Gibs-ovo pravilo faza. Kriterijumi hemijske ravnoteže i konstante ravnoteže. Uticaj pritiska i temperature na konstantu ravnoteže. Ravnoteža sa simultanim reakcijama.)
  Sadržaj praktične nastave Računski primeri koji prate teorijsku nastavu. Izrada primera na računarima.3
  Literatura
  1. M. Kijevčanin, B. Đorđević, S. Šerbanović: Hemijsko-inženjerska termodinamika-zbirka zadataka sa teorijskim osnovama, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2007
  2. B. Đorđević, M. Kijevčanin, S. Šerbanović, I.Radović: Hemijsko-inženjerska termodinamika (udžbenik u pripremi za štampu).
  3. Referentna literatura:
  4. J. Smith, H. Van Ness, M. Abbott, Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, Mcraw-Hill, 2005
  5. B.E. Poling, J.M. Prausnitz, J.P. O'Connell, The Properties of Gases and Liquids, McGraw-Hill, New York, 2001.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2 0
  Metode izvođenja nastave Računski primeri koji prate teorijsku nastavu. Izrada primera na računarima.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 60
  Seminari