Навигација

ХХП38 - Хемијско инжењерска термодинамика

Спецификација предмета
НазивХемијско инжењерска термодинамика
АкронимХХП38
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомТермодинамикаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ овог курса је да студенти овладају методама прорачуна термодинамичких величина које се користе у анализи процеса и пројектовању постројења процесне индустрије.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу основна знања о термодинамичким величинама помоћу којих се описују чисте супстанце и њихове смеше: гасовита фаза, течне смеше, равнотежа фаза. Овладавају и најважнијим инжењерским једначинама за корелисање и предсказивање термодинамичких величина чистих супстанци, једноставних и сложених смеша које карактеришу неполарне, слабополарне и поларне супстанце, несиметричне смеше са асоцијатима и солватима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеТермодинамичке величине чистих флуида (Дво- и тропараметарски принцип кореспондентних стања. Виријална једначина стања. Кубне једначине стања.) ; Одређивање термодинамичких величина једнокомпонентних система (Фундаменталне једначине термодинамике. Максвел-ове једначине. Резидуалне величине. Израчунавање термодинамичких величина чистих флуида: енталпије и ентропије, хемијског потенцијала, фугацитета и коефицијента фугацитета.) ; Одређивање термодинамичких величина вишекомпонентних система. ; (Примена виријалне и кубних једначина стања на израчунавање термодинамичких величина смеше. Правила мешања. Фундаменталне једначине термодинамике. Парцијалне величине. Идеални раствори. Хемијски потенцијал. Фугацитет и коефицијент фагацитета у смеши.) Допунске функције и теорије раствора. (Активност. Коефицијент активности. Модели за прорачун коефицијената активности. Теорије течних раствора.) ; Примена термодинамичких модела на прорачуне у равнотежи фаза. (Фазни дијаграми. Равнотежа пара-течност на ниским притисцима. Равнотежа пара-течност на повишеним и високим притисцима: прорачуни помоћу једначина стања и γ-φ методе. Равнотежа течност-течност.) ; Равнотежа у хемијски реагујућим системима. (Гибс-ово правило фаза. Критеријуми хемијске равнотеже и константе равнотеже. Утицај притиска и температуре на константу равнотеже. Равнотежа са симултаним реакцијама.)
  Садржај практичне наставеРачунски примери који прате теоријску наставу. Израда примера на рачунарима.3
  Литература
  1. M. Kijevčanin, B. Đorđević, S. Šerbanović: Hemijsko-inženjerska termodinamika-zbirka zadataka sa teorijskim osnovama, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2007
  2. B. Đorđević, M. Kijevčanin, S. Šerbanović, I.Radović: Hemijsko-inženjerska termodinamika (udžbenik u pripremi za štampu).
  3. Референтна литература:
  4. J. Smith, H. Van Ness, M. Abbott, Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, Mcraw-Hill, 2005
  5. B.E. Poling, J.M. Prausnitz, J.P. O'Connell, The Properties of Gases and Liquids, McGraw-Hill, New York, 2001.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  320
  Методе извођења наставеРачунски примери који прате теоријску наставу. Израда примера на рачунарима.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит30
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми60
  Семинари