Navigacija

HHP312 - Proračun, izrada i eksploatacija opreme u procesnoj industriji

Specifikacija predmeta
Naziv Proračun, izrada i eksploatacija opreme u procesnoj industriji
Akronim HHP312
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Elementi opreme u procesnoj industriji Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama proračuna, izrade i eksploatacije opreme u procesnoj industriji, uz analizu brojnih konstrukcionih rešenja i kriterijuma izbora opreme u zavisnosti od projektovanih tehnoloških procesa i operacija.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Kroz planirani nastavni program, računske primere i izradu samostalnog projekta, studenti stiču znanje o konstrukcionim rešenjima opreme u procesnoj industriji. Preko razmatranja faza proračuna, izrade i eksploatacije opreme, predviđeno je da se studentima približe primeri iz inženjerske prakse.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Podela opreme u procesnoj industriji: mašine i aparati. Osnovna načela konstruisanja aparata procesne industrije: uticaj hemijsko-tehnoloških zahteva; konstruisanje i mogućnost izrade i montaže; prilagođenost konstrukcije uticaju hemijski agresivne sredine; radni pritisak i temperatura, promenljivo opterećenje. ; Izbor konstrukcionog materijala za izradu opreme u procesnoj industriji. Primena različitih čelika, legura obojenih metala, nemetala i kompozita. Primeri. ; Osnove proračuna opreme pod pritiskom. Regulative i standardi. Pregled standarda SRPS EN 13445. Proračun u odnosu na radni i ispitni pritisak. Kontrolni proračun. Računski primeri. Procesi izrade aparata u procesnoj industriji: toplotno rezanje, oblikovanje, zavarivanje, termička obrada. Određivanje kategorije posude pod pritiskom prema Evropskoj PED direktivi. Određivanje koeficijenta zavarenog spoja. Naponi i deformacije u opremi pod pritiskom. Tankozide i debelozide posude i cevovodi. Ravno stanje napona i deformacije, osnosimetrični problemi. Uticaj oblika aparata: sfera, cilindar, torus, konus. Eksploatacija opreme - projektovani vek aparata i mašine.
  Sadržaj praktične nastave Osnovna konstrukciona rešenja i izbor opreme. Računski primeri. Reaktori – konstrukciona rešenja za šaržne i kontinualne procese. Mešanje u reaktorima, konstrukcijski oblici i pogon mešalica. Rešenja grejanja i hlađenja. Prihvatne posude pod pritiskom. Konstrukcije kolona i kula. Aparati za separaciju. Homogenizatori. Konstrukcije opreme za mehaničke operacije. Izmenjivači toplote – konstrukcina rešenja. ; Proračun duplikatorske posude pod pritiskom (ojačanje otvora na spoljnom omotaču i gornjem dancu). Proračun debelozide posude pod pritiskom. Određivanje dimenzija cevovoda.
  Literatura
  1. S. Putić, M. Rakin, Proračun, izrada i eksploatacija opreme u procesnoj industriji, skripta, interni materijal Katedre za OTN, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2008.
  2. S. Putić, M. Rakin, Strength of materials, Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, 2008.
  3. J.L. Couper, W. Roy Penney, J.R. Fair, S. Walas, Chemical Process Equipment Selection and Design, Elsevier - Gulf Professional Publishing, 2005.
  4. C. Matthews, Engineers' guide to pressure equipment, Professional Engineering Publishing, London, 2001.
  5. D. Moss, Pressure Vessel Design Manual, Elsevier, 2004.
  6. S. Chattopadhyay, Pressure Vessel Design and Practice, CRC Press, 2004.
  7. Standard SRPS EN 13445, Institut za standardizaciju Srbije, Beograd, 2010.
  8. S. Sedmak, M. Nikolić, V. Vojnović, Priručnik za konstruisanje procesne opreme, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1994.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja i računski primeri u učionici (korišćenje video projektora, grafoskopa i table). Analiza izvedenih rešenja opreme korišćenjem računara. Rad projektnih zadataka u manjim grupama.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 40
  Projekti 30
  Kolokvijumi 20
  Seminari