Navigacija

HHI210 - Uvod u hemijsko inženjerstvo

Specifikacija predmeta
Naziv Uvod u hemijsko inženjerstvo
Akronim HHI210
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Opšta hemija I, Tehnička fizika I Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente nauči osnovnim principima i metodama hemijskog inženjerstva kao što su grafičko predstavljanje procesa i postavljanje i rešavanje bilanasa mase i energije za jedan i nekoliko uređaja za jednofazne i višefazne sisteme. Pri tome se studenti upoznaju sa tehnikama rešavanja problema i mnogim hemijsko-inženjerskim terminima koji će kasnije u toku studija biti detaljno razrađeni. Uz to, u okviru laboratorijskih vežbi studenti uče da rade u timovima, kao i da analiziraju i pismeno i usmeno predstavljaju rezultate rada.
  Ishodi učenja (stečena znanja) 1. Studenti su naučili da sastave dijagram toka procesa za jedan i nekoliko uređaja. ; 2. Studenti su naučili da postave i reše odgovarajuće bilanse mase i energije za jednofazne i višefazne sisteme sa ili bez hemijske reakcije u stacionarnim uslovima kao i za jednostavnije slučajeve nestacionarnih procesa. ; 3. Studenti su stekli osnovu za nadogradnju i analizu složenih sistema koji se izučavaju u okviru predmeta na višim godinama studija. ; 4. Studenti su stekli komunikacione i socijalne kompetencije potrebne za rad u inženjerskom timu i veštine komunikacije za jasno formulisanje i predstavljanje zadatka, načina rešavanja i rezultata rada.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Nastavni program predmeta upoznaje studente sa osnovama hemijskog inženjerstva polazeći od uloge hemijskog inženjera u industriji i opštih problema sa kojima se on susreće u praksi, a zatim predstavljajući osnovne principe hemijsko-inženjerske analize i rešavanja problema. Pri tome program obuhvata elemente koncipiranja dijagrama toka procesa, bilansiranja mase i energije, fenomena prenosa količine kretanja, mase i toplote, separacionih procesa i teorije projektovanja hemijskih reaktora primenjene na jednostavne probleme koje studenti uče da rešavaju. Nastavne jedinicie: hemijsko inženjerstvo i uloga hemijskih inženjera u hemijskoj procesnoj industriji; procesi, komponente i parametri procesa; uvod u fenomene prenosa: molekulski prenos i prenos pri strujanju; bilans mase: generalna strategija rešavanja i primena na pojedinačne uređaje; bilans mase za procese koji uključuju hemijske reakcije; procesi sa više uređaja; višefazni sistemi: bilans mase po komponentama; bilansi mase za nestacionarne procese; bilans energije: generalna strategija rešavanja i primena na sisteme bez hemijske reakcije; bilansi energije za procese koji uključuju hemijske reakcije; strategija postavljanja bilanasa energije za nestacionarne procese.
  Sadržaj praktične nastave U okviru vežbi izrađuju se računski primeri vezani za odgovarajuće nastavne jedinice kao i četiri pokazne laboratorijske vežbe: 1. merenje pritiska, temperature, protoka i koncentracije; 2. Rejnoldsov ogled; 3. određivanje stepena konverzije u hemijskom reaktoru; 4. određivanje bilansa toplote u toplotnom razmenjivaču cev u cevi. Studenti rade u timovima ali predaju individualne izveštaje.
  Literatura
  1. B. Obradović, "Uvod u hemijsko inženjerstvo", TMF, Beograd, 2010.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave predavanja, računske vežbe i laboratorijske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari