Navigacija

DZM3 - Matematička obrada eksperimentalnih podataka

Specifikacija predmeta
Naziv Matematička obrada eksperimentalnih podataka
Akronim DZM3
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Položena Matematika 1 i Matematika2 Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti nauče osnovne pojmove i tvrđenja iz sledećih oblasti: iz teorije verovatnoće , matematičke statistike i metoda izvođenja empirijskih formula.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost studenata da znanja stečena u ovom nastavnom predmetu uspešno koriste u savladavanju gradiva drugih nastavnih predmeta, koje se izučavaju na Fakultetu, iz oblasti prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka. Osposobljenost studenata da stečena matematička znanja koriste u rešavanju tehničkih i tehnoloških problema, kao i u matematičkoj obradi eksperimentalnih podataka.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Verovatnoća- definicije verovatnoće, osobine , slučajna promenljiva, najvažnije diskretne i neprekidne raspodele , višedimenzionalne slučajne promenljive , najvažnije višedimenzionalne raspodele, numeričke karakteristike raspodela, centralna granična teorema; Statistika- slučajni uzorak, primeri najvažnijih statistika, tablično i grafičko prikazivanje statističkih podataka , tačkaste i intervalne ocene parametara, parametarski i neparametarski testovi, regresija (linearna. nelinearna, višedimenzionalna). Posle izlaganja teorije rešavaju se primeri, odnosno zadaci kojima se ilustruju pojmovi i njihovi međusobni odnosi izloženi u teorijskom delu nastave. Osim toga, postavljaju se i rešavaju zadaci kojima se ilustruje i uvežbava primena stečenih teorijskih znanja u rešavanju problema u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. • N.Miličić, M. Obradović, Elementi više matematike ( teorija sa primerima i zadacima), Akademska misao, Beograd, 2003.
   2. • N.Miličić, M. Obradović, Zbirka zadataka iz više matematike, Akademska misao, Beograd, 2004.
   3. Tom M. Apostol, Calculus, volume II, Blaisdell Publishing Company, 1964
   4. Bertsekas, Tsitsiklis, Introduction to Probability , MIT lecture notes, 2000
   5. Hogg, Craig, Introduction to Mathematical Statistics, Macmillan, 1978
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja u okviru kojih se izlaže teorija i rade zadaci u kojima se pokazuje primena izložene teorije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 40
   Seminari