Navigacija

DT1 - Viši kurs termodinamike

Specifikacija predmeta
Naziv Viši kurs termodinamike
Akronim DT1
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom - Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se pomoću rezultata koje daje statistička, povežu klasična i molukulska termodinamika. Iz tih razloga se daju teorijski modeli da bi se opisale i interpretirale osobine rastvora. Modeluje se ravnoteža koja je relevantna za hemijsko, polimerno, farmaceutsko i biohemijsko inženjerstvo i ekologiju.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja predmeta studenti: (1) stiču sposobnost da termodinamički analiziraju složene tehnološke procese, (2) pri rešavanju termodinamičkih problema povežu različite vrste pristupa (klasični i molekulski), (3) stiču veštinu prilagođavanja tehnoloških projekata novim ili izmenjenim termodinamičkim uslovima, (4) kompetencije i veštine potrebne za rad u naučno-istraživačkom timu.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave • Uvod u statističku termodinamiku. Međumolekulske sile. Molekulska teorija. ; • Fugaciteti u gasovitim smešama (virijalni koeficijenti i potencijali). Fugaciteti u tečnim smešama (dopunske funkcije za binarne i višekomponentne smeše: Wilson, NRTL, UNIQUAC jednačine). Dopunske funkcije i parcijalna mešljivost. Predskazivanje koeficijenta aktivnosti: UNIFAC jednačina. ; • Modeli i teorije rastvora (van Laar, Scatchard-Hildebrand, teorija dve tečnosti itd.). ; • Polimeri: Flory-Hugginsova teorija; jednačine stanja za polimerne rastvore (Prigogine-Flory-Pattersonova teorija). ; • Termodinamika emulzija (termodinamičke teorije stvaranja emulzija i njihova stabilnost). ; • Rastvorljivost gasova i čvrste faze u tečnostima. ; • Ravnoteža faza na visokim pritiscima (ravnoteža tečnost-tečnost, ravnoteža gas-tečnost, ravnoteža faza iz jednačina stanja, ravnoteža faza korišćenjem hemijske teorije). ; • Molekulska simulacija
  Sadržaj praktične nastave Računski primeri koji prate teorijsku nastavu. Laboratorijska vežba
  Literatura
  1. B. Đorđević, M. Kijevčanin, S. Šerbanović, I.Radović: Hemijsko-inženjerska termodinamika (udžbenik u pripremi za štampu)
  2. Prausnitz, J.M., Lichtenthaler, R.N., de Azevedo, E.G. Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria, 3rd ed., Prentice Hall, New Jersey, 1998
  3. Poling, B.E., Prausnitz, J.M., O'Connell, J.P., The Properties of Gases and Liquids, 5th ed., McGraw-Hill, New York, 2001
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, laboratorijske vežbe i rad na računaru.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari 20