Navigacija

D162 - Prenos toplote i energetska integracija

Specifikacija predmeta
Naziv Prenos toplote i energetska integracija
Akronim D162
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom - Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je uspostavljanje procedura za energetsku analizu, sintezu i optimizaciju tehnoloških procesa, što će ukazati na smanjenje energetskih zahteva, kapitalnih investicija i operativnih troškova, kako kod postojećih tehnologija, tako i pri projektovanju novih za odgovarajuće proizvode. Pri tome je potrebno voditi računa o mogućnosti uključivanja novih izvora energije, bolje zaštite životne sredine u pogledu manjeg zagađivanja gradskih i otpadnih voda i termičkih udara na okolinu.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja predmeta studenti stiču: (1) sposobnost analize energetske efikasnosti tehnoloških procesa, (2) znanja potrebna za primenu specijalizovanih paketa za energetsku integraciju procesa, (3) kompetencije za donošenje odluka vezanih za toplotnu integraciju u procesnoj industriji ali i kompetencije potrebne za rad u naučno-istraživačkom timu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave • Energetska efikasnost. ; • Integracija industrijskih postrojenja – energetska optimizacija rada postrojenja - položaja reaktora, detsilacionih kolona i razmenjivača toplote ; • Primena matematičkih metoda za energetsku integraciju postrojenja i procesa u celini. ; • Analiza rada postrojenja primenom metodologije kompozitnih linija procesnih struja, kao i pomoćnih struja i postrojenja ; • Korišćenje energetskih izvora sa ekološkog aspekta ; • Termičko opterećenje životne sredine ; • Termoekonomska analiza. ;
   Sadržaj praktične nastave Računarske simulacije energetske integracije procesa i seminarski radovi koji prate teorijsku nastavu.
   Literatura
   1. B. Đorđević, M. Kijevčanin: Energetika procesne industrije, skripta, TMF, Beograd, 2012.
   2. R. Smith, Chemical Process Design, McGraw – Hill, New York, 2005
   3. Jose Goldemberg (editor), World Energy Assessment: Energy and the challenge of Sustainability. New York: United Nations Development Program, 2002
   4. L.T.Biegler, I.E. Grossmann, A.W. Westerberg, Systematic Methods of Chemical Process Design, Prentice Hall, 1997
   5. M.M. El-Halwagi, Sustainable Design through Process Integration: Fundamentals and Applications to Industrial Pollution Prevention, Resource Conservation, and Profitability Enhancement, Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2012.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja i rad na računaru - projektovanje mreža razmenjivača toplote, energetska analiza destilacionih kolona.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 60