Navigacija

D152 - Odabrana poglavlja tehnologije građevinskih materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja tehnologije građevinskih materijala
Akronim D152
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti steknu znanja u oblasti osnovnih hemijskih procesa koji se odigravaju tokom proizvodnje i primene građevinskih materijala na bazi glina, malternih veziva i cemenata, da ukaže na uticaj parametara procesa na svojstava dobijenih materijala, kao i da studenti ovladaju metodama karakterizacije, kontrolom kvaliteta i zaštitom životne sredine proizvodnji građevisnkih materijala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Predmet upoznaje studente sa svojstvima, strukturom i postupcima sinteze građevinskih materijala. ;
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Posebna pažnja je posvećena visokotemperaturnim procesima koji se odigravaju tokom dobijanja ovih materijala kao i uticaju parametara procesa na strukturu i osobine građevinskih materijala. ;
   Sadržaj praktične nastave U okviru vežbi i izrade seminarskog rada studenti savlađuju postupke sinteze i katakterizacije građevinskih materijala.
   Literatura
   1. H.F.W.Taylor, The Chemistry of Cements, Academic Press, 1972. ;
   2. G.S.Bye, Portland Cement-Composition, Production, Properties, Pergamon Press, 1983.
   3. F.M.Lea, Chemistry of Cement and Concrete, Arnold, 1998.
   4. W.H.Duda, Cement data Book, Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlin, 1984.
   5. Predrag Brzaković, Priručnik za proizvodnju i primenu građevinskih materijala nemetaličnog porekla – Kniga 1, Orion, Art, Beograd, 2000
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja, eksperimentalne vežbe i izradu seminarskog rada.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30