Navigacija

D146 - Neorganski adsorbenti-teorijski osnovi i primena

Specifikacija predmeta
Naziv Neorganski adsorbenti-teorijski osnovi i primena
Akronim D146
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa teorijskim osnovima procesa adsorpcije, modelima adsorpcije, sa eksperimentalnim tehnikama sinteze adsorbenata, kao i sa uticajem površinskih svojstava i modifikacije površine neorganskih adsorbenata na efikasnost procesa adsorpcije.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja predmeta studenti su ovladali osnovnim teorijskim znanjem o procesima adsorpcije, sintezi, modifikaciji i primeni neorganskih adsorbenata. ;
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa teorijskim osnovama procesa adsorpcije kako sa termodinamičkog aspekta tako i sa aspekta hemije površine adsorbenata.
   Sadržaj praktične nastave U okviru vežbi posebna pažnja se posvećuje procesima sinteze, karakterizacije i modifikacije neorganskih adsorbenata. Studenti samostalno izrađuju seminarski rad upoznavajući se najnovijim naučnim dostignućima iz ove oblasti.
   Literatura
   1. R.T.Yang, Adsorbents-Fundamentals and Applications, Wiley-Interscience, 2003. ;
   2. HJ.Butt, K.Graf, M.Kappl, Physiscs and Chemistry of Interfaces, Wiley-VCH, 2003.
   3. S. Lowell, Introduction to Powder Surfece Area, John Wiley and Sons, 1979.
   4. E.Alison Flood, The Solid-Gas Interfaces, Marcel Deker, 1967.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalne vežbe, testovi, seminar.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30