Navigacija

D120 - Analiza i razvoj nestacionarnih procesa i tehnika

Specifikacija predmeta
Naziv Analiza i razvoj nestacionarnih procesa i tehnika
Akronim D120
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Osnovnni kursevi iz oblasti dinamike i upravljanja procesima. Kursevi iz matematike na osnovnim i doktorskim studijama. Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Osnovni cilj predmeta je da unapredi znanje studenata u oblasti dinamike procesa, kroz analizu nestacionarog rada karakteristićnih procesa hemijske industrije, sa posebnim naglaskom na analizi nelinearnih sistema. Cilj je, takođe, da se ukaže na značaj poznavanja dinamike procesa, ne samo sa aspekta pravilnog upravljanja, već i u svrhu razvoja nestacionarnih, periodičnih procesa i istraživačkih tehnika za određivanje ravnotežnih i kinetičkih parametara. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon položenog ispita studenti su (i) osposobljeni za analizu složenih dinamičkih sistema, (ii) osposobljeni za korišćenje potrebnih matematičkih, numeričkih i softverskih alata za analizu složenih nestacionarnih sistema, (iii) upoznati sa procesima koji se izvode u nestacionarnom režimu, (iv) osposobljeni da stečena znanja i naučene alate primene u razvoju novih nestacionarnih procesa i tehnika i, generalno, u svom istraživačkom radu ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. Dinamika složenih hemijsko-inženjerskih procesa: multivarijabilni, sistemi sa nagomilanim i raspoređenim parametrima, nelinearni sistemi. ; 2. Matematički alati za ispitivanje dinamike nelinearnih procesa: perturbaciona tehnika, generalizovana frekventna prenosna funkcija i metoda fazne ravni. ; 3. Nelinearni i linearizovani modeli – poređenje. ; 4. Periodični procesi koji se obavezno izvode u nestacionarnom režimu, kao što su različiti adsorpcioni ciklusi (PSA, TSA, SMB, itd) ; 5. Namerno nestacionarni procesi – procesi koji se izvode periodično u cilju poboljšanja proizvodnih performansi ; 6. Istraživačke tehnike u hemijskom inženjerstvu zasnovane na nelinaernoj dinamici. ; ;
  Sadržaj praktične nastave U okviru praktične nastave studenti će raditi po jedan projektni zadatak.
  Literatura
  1. J.M. Douglas, “Process Dynamic and Control”, Vol. 1 i 2, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1972
  2. P.L. Silveston, R.R. Hudgins, “Periodic Operation of Reactors”, Elsevier, 2013
  3. P.C. Wankat, “Large Scale Adsorption and Chromatography”, CRC Press, Boca Raton, 1986
  4. M. Petkovska, “Nonlinear Frequency Response Method for Investigation of Equilibria and Kinetics in Adsorption Systems” u “Finely Dispersed Particles: Micro, Nano- and Atto-Engineering”, editori A. M. Spasic i J. P. Hsu, CRC Taylor & Francis, Boca Raton, 2005, pp. 283-327
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, izrada projekata, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti 60
  Kolokvijumi
  Seminari