Navigacija

D104BB - Industrijska mikrobiologija

Specifikacija predmeta
Naziv Industrijska mikrobiologija
Akronim D104BB
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Mikrobiologija, Biohemija Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Znanje stečeno tokom ovog kursa omogućiće polaznicima doktorskih studija da bolje sagledaju primenu određenih vrsta mikroorganizama u biotehnologiji, da razumeju značaj i mogućnosti tehnika genetičkog inženjerstva u dobijanju proizvodnih sojeva sa specifičnim genetičkim karakteristikama, da znaju pri kojim se optimalnim uslovima za dati proizvodni mikroorganizam postižu najbolji prinosi željenog proizvoda.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Upoznavanje sa mikroorganizmima koji se koriste u proizvodnji alkohola (etanola, butanola, glicerola), organskih kiselina (limunska, mlečna, sirćetna, glukonska, itakonska), aminokiselina, vitamina, enzima, biopolimera, mikrobne biomase kao i brojnih prehrambenih i farmaceutskih proizvoda (antibiotici, vakcine), bolje razumevanje metoda koje se koriste u genetičkom inženjerstvu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet izučavanja biće usmeren na one grupe i vrste mikroorganizama koje imaju primenu u proizvodnji alkohola (etanola, butanola, glicerola), organskih kiselina (limunska, mlečna, sirćetna, glukonska, itakonska), aminokiselina, vitamina, enzima, biopolimera, mikrobne biomase kao i brojnih prehrambenih i farmaceutskih proizvoda (antibiotici, vakcine). Tokom kursa analiziraće se brojne genetičke metode koje omogućavaju dobijanje sojeva mikroorganizama sa poboljšanim tehnološkim karakteristikama. Posebna pažnja će se posvetiti primeni genetičkog inženjerstva u cilju dobijanja novih sojeva mikroorganizama sa promenjenim genetičkim karakteristikama.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Đukić D., Jemcev V., (2004): Opšta i industrijska mikrobiologija, Stilos
   2. Đukić D., Jemcev V., (2003): Mikrobiološka biotehnologija, Dereta, Beograd
   3. M. Madigan, J. Martinko, (2005): Brock Biology of Microorganisms, 11th Edition, Publisher-Prentice Hall;
   4. G. J. Tortora, B. R. Funke, C. L. Case, (2003):Microbiology: An Introduction, Eighth Edition, Publisher- Benjamin Cummings
   5. Black G.J., (2005): Microbiology principles and explorations, 6th Edition, Publisher- John Wiley sons, inc
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja- Korišćenje PowerPoint prezentacija, izrade seminarskog rada
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40