Navigacija

BBI314 - Termodinamika fazne ravnoteže

Specifikacija predmeta
Naziv Termodinamika fazne ravnoteže
Akronim BBI314
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Termodinamika Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj ovog kursa je da studenti ovladaju metodama proračuna termodinamičkih veličina koje se koriste u analizi procesa sa ravnotežom faza kao i projektovanju postrojenja za separacione procese.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču osnovna znanja o termodinamičkim veličinama pomoću kojih se opisuje ravnoteža faza jednokomponentnih i višekomponentnih sistema. Upoznaju se sa osnovnim zakonima koji važe u ravnoteži faza i primenjuju termodinamičke modele za proračune parametara ravnoteže faza od idealnih do veoma neidealnih sistema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Ravnoteža. Pravilo faza. ; Ravnoteža faza jednokomponentnih sistema. Hemijski potencijal, fugacitet, koeficijent fugaciteta. Kubne jednačine stanja. ; Ravnoteža faza višekomponentnih sistema. Fugacitet i koeficijent fugaciteta u smeši. Pravila mešanja. Aktivnost. Koeficijent aktivnosti. Modeli za proračun koeficijenta aktivnosti. Raul-ov i modifikovani Raul-ov zakon. Henri-jev i Dalton-ov zakon. Fazni dijagrami. ; Ravnoteža para-tečnost. ; Ravnoteža tečnost-tečnost. ; Ravnoteža para-tečnost-tečnost. ; Ravnoteža čvrsto-tečnost. ; Ravnoteža čvrsto-para. ; Ravnoteža u adsorpciji gas-čvrsto. Osmotska ravnoteža i osmotski pritisak.
  Sadržaj praktične nastave Računski primeri koji prate teorijsku nastavu.
  Literatura
  1. M. Kijevčanin, B. Đorđević, S. Šerbanović: Hemijsko-inženjerska termodinamika-zbirka zadataka sa teorijskim osnovama, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2007
  2. B. Đorđević, M. Kijevčanin, S. Šerbanović, I. Radović: Hemijsko-inženjerska termodinamika (udžbenik u pripremi za štampu).
  3. J. Smith, H. Van Ness, M. Abbott, Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, Mcraw-Hill, 2005
  4. B.E. Poling, J.M. Prausnitz, J.P. O'Connell, The Properties of Gases and Liquids, McGraw-Hill, New York, 2001.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja i računske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 60
  Seminari