Navigacija

14TET37 - Tehnologija odeće

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnologija odeće
Akronim 14TET37
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Položeni ispit iz predmeta Tekstilni materijali Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje sa savremenim procesom proizvodnje odeće, opremom i organizacijom rada u proizvodnim pogonima. ; ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču opširna znanja o savremenom procesu proizvodnje odeće. Studenti se osposobljavaju za rad u različitim sektorima odevne industrije.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet obuhvata osnovne principe tehničke pripreme proizvodnje (projektantsko-konstrukciona, tehnološka i operativna priprema) odeće. Opisane su sve faze tehnološkog procesa prerade osnovnih i pomoćnih materijala u gotove odevne predmete. Pored tehnoloških operacija, opisane su i operacije transporta, kontrole kvaliteta i sl. Objašnjena je primena računara u proizvodnji odeće. Razmatraju se upotrebne karakteristike osnovnih i pomoćnih materijala koje su važne sa aspekta tehnologije izrade i kvaliteta odevnih predmeta. ;
  Sadržaj praktične nastave Analiza upotrebnih karakteristika osnovnih i pomoćnih tekstilnih materijala namenjenih za izradu odeće. Izračunavanje utroška osnovnog i pomoćnog materijala. Izračunavanje podataka neophodnih za izvođenje tehnološke i operativne pripreme.
  Literatura
  1. S.Stanković, Tehnologija odeće, Interni materijal Katedre za TI
  2. G.Cooklin, Introduction to Clothing Manufacture, Blackwell Science Ltd., Oxford, 1991
  3. D.J.Tayler, Carr & Latham’s Technology of Clothing Manufacture, Blackwell Publishing, Oxford, 2008.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave predavanja i računske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 70
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 30