Navigacija

14TET323 - Medicinski tekstilni materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Medicinski tekstilni materijali
Akronim 14TET323
Studijski program Tekstilna tehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti steknu osnovna znanje iz strukture, svojstava i primene medicinskih tekstilnih materijala, sa osvrtom na tehnologiju njihovog dobijanja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni da znanja iz oblasti medicinskih tekstilnih materijala mogu koristiti kao teorijsku i praktičnu podlogu u ostalim strukama tekstilnog inženjerstva. Studenti dobijaju potrebna znanja za rad u industrijskim uslovima i u oblasti prometa tekstilnim sirovinama i medicinskim tekstilnim materijalima i proizvodima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet daje znanja vezana za tekstilne materijali i proizvode dizajnirane da zadovolje posebne potrebe u zaštiti zdravlja i pospešivanju ozdravljenja obolelih ljudi. Predmetom su obuhvaćeni: savremeni medicinski tekstilni materijali i procesi njihovog dobijanja; vlaknasti tekstilni materijali i proizvodi u zaštiti zdravlja i medicinskoj primeni; specijalna vlakna i pređe za medicinsku namenu; medicinski tekstilni materijali na bazi biofunkcionalnih polisaharida; netkani medicinski tekstilni materijali; neimplatabilni medicinski materijali; implatabilni medicinski materijali i proizvodi i materijali za zaštitu zdravlja i higijenu.
   Sadržaj praktične nastave Praktična nastava obuhvata karakterisanje tekstilnih materijala namenjenih za kompresionu terapiju i proveru kvaliteta tekstila za sanitetske potrebe.
   Literatura
   1. Interni materijal Katedre za TI u redakciji P. Škundrić, M.Kostić
   2. beleške sa predavanja
   3. Medical Textiles, ed. S.Anand, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, 2001
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 1
   Metode izvođenja nastave Nastava se realizuje kroz predavanja, izradu eksperimentalnih vežbi i izradu domaćih zadataka.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari