Navigacija

14MTET218 - Industrijski dizajn

Specifikacija predmeta
Naziv Industrijski dizajn
Akronim 14MTET218
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da upozna studenta sa metodologijom dizajniranja proizvoda polazeći od svojstava materijala i mogućnostima izbora materijala, preko izbora načina prerade i završne obrade do konačnog oblika i funkcionalnosti proizvoda. Pored tehničko-tehnološkog pristupa student će se upoznati i sa estetskim, socijalnim i marketinškim momentima u procesu dizajna proizvoda.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student je, nakon usvojenih znanja o svojstvima i procesiranju materijala kao i nakon pregleda osnovnoh zahteva u dizajniranju proizvoda u mogućnosti da izabere materijal, oblikuje ga, spoji i završno obradi kreirajući proizvod. Pored toga, biće ososobljen za aktivno učešće i komunikaciju u multidisciplinarnom dizajnersko-projektantskom timu (umetnički dizajn-inženjering-menadžment).
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Osnove dizajana: identitfikacija svojstava, vizuelizacija rešenja adaptacijom i kombinacijom kao i presekom brendova, pregled potencijalnih materijala i izbor, materijalizacija kroz model i izrada prototipa; Funkcionalnost i korišćenje proizvoda; Faktori uticaja na dizajn proizvoda; ; Definisanje asortimana, tehničkih karakteristika, marke, stila i modnih karakteristika proizvoda; Uloga materijala i izbora materijala u dizajniranju proizvoda; Baze podataka o svojstvima materijala i softverski paketi za optimalan izbor materijala prema različitim kriterijumima; Oblikovanje, spajanje i završna obrada materijala; Ambalaža, pakovanje i skladištenje proizvoda; Patentna zaštita proizvoda; Životni ciklus materijala i reciklaža materijala. ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Mike Ashby, Kara Johnson, Materials and Design, Butterworth-Heinemann, Elsevier, Oxford, UK, 2006
   2. Mike Ashby, Materials Selection in Mechanical design, Pergamon Press, Oxford, UK, 1992.
   3. Jim Lesko, Industrial Design: Materials and Manufacturing Guide, John Wiley and Sons, 2008
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Predavanja sa vizuelnim demonstracijama, izrada seminarskih radova i posete firmama koje se bave dizajniranjem proizvoda
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 60
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 10
   Seminari 20