Navigacija

14MMI4 - Očvršćavanje metala

Specifikacija predmeta
Naziv Očvršćavanje metala
Akronim 14MMI4
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Predmet je koncipiran tako da omogućava proširivanje stečenih znanja iz oblasti očvršćavanja metala. U okviru ovog kursa izučavaće se mehanizam nukleacije i rasta, kao i matematička analiza promena koje se dešavaju na granici čvrsto/tečno, pri različitim uslovima očvršćavanja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanjem fundamentalnih znanja iz oblasti očvršćavanja metala studenti će moći da razumeju kompleksne promene koje se dešavaju u toku očvršćavanja. S jedne strane, razumevanje mehanizma nukleacije i rasta, a sa druge strane, poznavanje matematičke analize promena koje se dešavaju na granici čvrsto/tečno, omogući će studentima projektovanje precizno definisanih mikrostruktura očvršćavanja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave U okviru ovog predmeta izučavaće se: ; Nukleacija. Facetirane i nefacetirane strukture. Rast kontrolisan difuzijom. Dendritni rast. Matematička analiza dendritnog rasta. Višefazni rast. Teorija transfera toplote i modelovanje procesa očvršćavanja. Segregacija. Mikrosegregacija. Makrosegregacija. Gasovi u metalu. Klasifikacija gasova. Rastvorljivost gasova. Kinetika gasnih reakcija. Brzo očvršćavanje. Nukleacija i podhlađenje. Brzo očvršćavanje i mikrostruktura. Morfološka stabilnost i brzina rast. Teorija brzog očvršćavanja i predviđanje strukture. Očvršćavanje pri zavarivanju i laserskoj obradi. Očvršćavanje i struktura livenih čelika. Očvršćavanje i struktura gvožđa. Očvršćavanje i struktura livenih aluminijumskih legura. Usitnjavanje strukture. Modifikacija. Inokulacija. ; ; ;
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava iz oblasti obrađenih u toku teorijskog dela nastave.
  Literatura
  1. M. Filipović, Osnovi očvršćavanja metala, SIMS, Beograd, 2008.
  2. W.Kurz, D.J.Ficher, Fundamental of solidification, Trans. Tech. SA, Switherland, 1984.
  3. I. Minkoff, Solidification and cast structure, John Wiley and Sons, Chichester, 1986.
  4. C.Flemings, Solidification Processing, Mc Graw-Hill, New York, 1974.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, praktična nastava, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 10