Navigacija

14MMI20 - Ispitivanje metala - kontrola kvaliteta

Specifikacija predmeta
Naziv Ispitivanje metala - kontrola kvaliteta
Akronim 14MMI20
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj ovog predmeta je proširivanje stečenih znanja o sledećim metodama mehaničkih ispitivanja: ispitivanje zatezanjem, ispitivanje pritiskivanjem, savijanjem, smicanjem i uvijanjem, ispitivanje udarnim opterećenjem, ispitivanje zamaranjem materijala, ispitivanje materijala metodama bez razaranja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanjem znanja o samom postupku ispitivanja, uzorkovanju, uticaju oblika epruvete na ispitivanja, uticajnim činiocima na dobijanje reprezentativnih i reproduktivnih rezultata, svojstvima materijala koja se odredjuju pri odredjenom ispitivanju, interpretaciji dobijenih rezultata studenti će biti osposobljeni za samostalno organizovanje i izvodjenje mehaničko-tehnoloških ispitivanja u laboratorijama.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Ispitivanje zatezanjem. Ispitivanje zateznih svojstava zavarenih spojeva. Ispitivanje pritiskivanjem, savijanjem, smicanjem i uvijanjem. Ispitivanje udarnim opterećenjem. Dijagram sila-vreme. Određivanje energije stvaranja i širenja prsline pomoću osciloskopa. Faktori koji utiču na energiju udara. Krt i duktilni lom. Ispitivanje zamaranjem materijala. Stvaranje i rast zamorne prsline i lom. Brzina rasta zamorne prsline. Ispitivanje mehaničkih svojstava materijala na sniženim i povišenim temperaturama. Ispitivanje otpornosti na habanje. Ispitivanje metala metodama bez razaranja (radiografska ispitivanja, ispitivanja ultrazvukom, ispitivanja magnetnim česticama, ispitivanje tečnim penetratima, ispitivanje vrtložnim strujama, itd.).
   Sadržaj praktične nastave Praktične vežbe iz oblasti obrađenih u toku teorijskog dela nastave.
   Literatura
   1. P. Terzić, Ispitivanje metala, IMS, Beogra, 1985.
   2. A.K. Hinewe, Quality Control, AFS, Metals Park, Ohio, 1982.
   3. G.E.Dieter, Mechanical Metallurgy, Mc Graw-Hill Book Co, London, 1998.
   4. Mechanical Testing, Hndbook, vol. 8, ASM, Ohio, 1997.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, praktična nastava, konsultacije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari