Navigacija

14MMI2 - Teorija i procesi sagorevanja

Specifikacija predmeta
Naziv Teorija i procesi sagorevanja
Akronim 14MMI2
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa vrstama goriva i njihovim svojstvima., kao i izbor goriva optimalnog sastava za zadati proces. Modelovanje optimalnih uslova sagorevanja odabranog goriva u radnim uslovima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Praćenje saržaja iz stručnih predmeta na starijim godinama : Industrijske peći i Osnovi projektovanja. Samostalno izračunavanje osnovnih parametara koji definišu gorivo. Određivanje uslova sagorevanja sa izračunavanjem temperature sagorevanja radi uslađivanja sa radom peći i potrebih procesnih parametara.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave I Goriva. Podela, sastav, osobine. Čvrsta goriva. Tečna goriva. Gasovita goriva. Oplemenjavanje goriva. Toplotna vrednost goriva. Razređenje goriva i oređivanje sastava smeša. Sastav gasa. ; II Sagorevanje goriva. Teorija sagorevanja čvrstih, tečnih i gasovitih goriva. Potpuno sagorevanja. Materijalni i energetski bilansi procesa sagorevanja. Izračunavanje odnosa vazduh-gorivo na osnovu analize produkata sagorevanja. Stvarna zapremina vazduha. Sastav dimnog gasa. Obračun zapremine vazduha i dimnog gasa na osnovu toplotne vrednosti goriva. I-t dijagrami, Obračun viška vazduha pri sagorevanju. Kontrola sagorevanja. Nepotpuno sagorevanje.Prostiranje plamena u gasovima. Normalna brzina prostiranja plamena. Teorija normalne brzine prostiranja plamena. Metode odredjivanja normalne brzine prostiranja plamena. Prinudno paljenje. Koncentracione granice paljenja.Temperature sagorevanja. Kalorimetarska temperatura sagorevanja. Obračunska temperatura plamena. Određivanje temperature sagorevanja pomoću dijagrama N-t dijagrami). ; III. Procesi sagorevanja kao izvor zagađenja vazduha. Toksiči produkti sagorevanja. Izvori toksičnih produkata sagorevanja. Uzroci nastanka toksičnih produkata sagorevanja. Mogućnost emisije toksičnih produkata sagorevanja. ;
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. O.P.Gupta, Elements of Fuels, Furnaces and Refractories, Khana Publishers, 2004.
  2. T.Volkov Husović, K.T.Raić, Metalurške peći, SIM, Beograd 2010
  3. T Volkov Husović, K.T.Raić, Goriva i sagorevanje, SIM, Beograd 2008
  4. S.Joksimovic Tjapkin, Procesi sagorevanja, TMF, Beograd, 1987.
  5. .
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja i računske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 60
  Seminari