Navigacija

14MIN496 - Specijalne tehnike livenja metala

Specifikacija predmeta
Naziv Specijalne tehnike livenja metala
Akronim 14MIN496
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom položen ispit: Livenje metala i modelovanje alata Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj je da se student upozna sa najsavremenijim tehnološkim postupcima izrade delova od : superlegura,implatanata od reaktivnih metala,,kompozitnih materijala,metalnih pena,jednozrnih odlivaka dobijenih postupcima usmerene kristalizacije i dr.Mnogi od navedenih postupaka još uvek su u eksperimentalnoj ili prototipskoj fazi razvoja,pre svega zbog izuzetnih troškova izrade.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student će biti u stanju da prepozna vrednost i kvalitet proizvoda dobijenog specijalnim tehnološkim postupcima kao i da proceni upotrebnu i komercijalnu opravdanost i mogućnost izrade istog,a posebno u domaćim uslovima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave • Izrada odlivaka od superlegura ; • Izrada implatanata , avio i drugih delova od Ti-legura i drugih rektivnih metala ; • Kompozitni materijali ; • Brza izrada prototipova (RP) ; • Upotreba kompjuterske grafike za 3D modeliranje ; • Demonstracija softverskih paketa za simulaciju livenja i izradu prototipova ; • Tehnologije budućnosti-izrada delova od : metalnih pena,direktnim taloženjem metala iz poluočvrslih suzpenzija,itd. ; ; Poseta livnicama preciznog liva,kovnici novca NBS,rad sa kompjuterskom grafikom i demo prezentacije CAE tehnika u oblasti livarstva. ;
  Sadržaj praktične nastave Poseta livnicama preciznog liva,kovnici novca NBS,rad sa kompjuterskom grafikom i demo prezentacije CAE tehnika u oblasti livarstva.
  Literatura
  1. C. T. Sims, W. C. Hagel, "The Superalloys", John Wiley & Sons, NY, 1972.
  2. R. Brown, ”Foseco NonFerrous Foundryman Handbook”, 11th edition, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2002. p. 51-52, 99-107
  3. S.Marković, "Principles of Metalcasting", Naučna knjiga, Beograd, 1999.
  4. Demo softverski paketi: MAGMA,PAM-CAST (ESI-Group),DELCAM,SOLID-CAST,EOS
  5. W.D.Callister Jr, ”Materials Science and Engineering-An introduction”, John Wiley & Sons, Inc.2007
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja,pokazne i kompjuterske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 30