Navigacija

14MIMKM4 - Mehanika kompozitnih materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Mehanika kompozitnih materijala
Akronim 14MIMKM4
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Kompozitni materijali Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa mehanikom ponašanja kompozitnih materijala kroz teorijska razmatranja i računske primere. Postojanje ovakvog programa je potpuno opravdano imajući u vidu da primena elemenata razmatranih materijala u inženjerskim konstrukcijama danas ima sve veći značaj.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Savlađivanjem ovog kursa studenti će kompletirati svoje već stečeno znanje o kompozitnim materijalima i biti sposobni za praktičnu primenu, proračun i projektovanje konstrukcija od kompozitnih materijala.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. UVODNA RAZMATRANJA O KOMPOZITNIM MATERIJALIMA: Podela; strukturne komponente i strukture; terminologija u mehanici kompozitnih materijala. 2. MAKROMEHANIČKA ANALIZA LAMINA: Naponi i deformacije, moduli elastičnosti; Hukovi zakoni za različite tipove, strukture i načine opterećenja; veza krutosti sa inženjerskim konstantama; kriterijumi oštećenja; transformacija napona i deformacija. 3. MIKROMEHANIČKA ANALIZA LAMINA: Maseni i zapreminski udeli, gustina; elastične konstante, moduli elastičnosti; Zatezna čvrstoća unidirekcionih lamina. 4. MAKROMEHANIČKA ANALIZA LAMINATA: Dijagrami napon-deformacija; naponi i deformacije u laminatima; ravanski i smicajni moduli elastičnosti. 5. OŠTEĆENJA, LOM: Analiza nastanka i razvoja oštećenja u različitim strukturama kompozita; Kriterijumi loma u laminatima. 6. SAVIJANJE KOMPOZITNIH GREDA: Analiza savijanja u simetričnim i nesimetričnim strukturama greda
  Sadržaj praktične nastave Numerički primeri; priprema za test; seminarski rad
  Literatura
  1. S. Putić, "Mehanika kompozitnih materijala", skripta, TMF, Beograd, 2008.
  2. K. Kaw, "Mechanics of composite materials", second edition, Taylor&Francis CRC PRESS, 2006.
  3. J. N. Reddy, "Mechanics of composite materials and shells-theory and analysis", second edition, Taylor&Francis CRC PRESS, 2003.
  4. Z. Gurdal, R. Haftka, P. Hajela, “Design and Optimization of Laminated Composite Materials“, John Wiley&Sons, INC, 1999.
  5. V. Vasiliev, E. Morozov, “Mechanics and Analysis of Composite materials“, Elsevier Science Ltd, 2001.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja uz korišćenje table i video projektora; ; Vežbe u uz korišćenje table, video projektora, grafoskopa i folija.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
  Praktična nastava 15 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari