Navigacija

14MIMKM2 - Aluminijumske legure - svojstva i primena

Specifikacija predmeta
Naziv Aluminijumske legure - svojstva i primena
Akronim 14MIMKM2
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa strukturom, mehanizmima ojačavanja, uslovima termo-mehaničke prerade i svojstvima Al i Al-legura, koje imaju široku oblast primene u savremenoj industrijskoj praksi i u svakodnevnom životu.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje znanja koja omogućavaju da se izborom odgovarajućih parametara termo-mehaničke prerade postignu zahtevana svojstva i struktura Al-legura u zavisnosti od njihove namene.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Savremeni koncept proizvodnje i prerade aluminijuma (Bayer-ov proces, Hall-Heroult-ov proces, DC livenje, reciklaža, prerada valjanjem, presovanjem, oblikovanjem, itd.). Klasifikacija Al-legura: 1) Al-legure za livenje i 2) Al-legure za deformaciju. Sistem označavanja legura i stanja. Svojstva Al i Al-legura, glavne oblasti primene. Razvoj Al-legura. Mehanizmi ojačavanja: (i) deformaciono ojačavanje, (ii) rastvarajuće ojačavanje, (iii) taložno ojačavanje, (iv) ojačavanje rafinacijom zrna. Hemijski sastav, termo-mehanička prerada i svojstva legura koje se: (i) termički ne obrađuju (serije 1xxx, 3xxx, 5xxx), i (ii) termički obradivih legura (serije 2xxx, 6xxx, 7xxx). Svojstva i primena Al-legura za livenje. Koroziona svojstva Al i Al-legura i uticaj strukture na korozionu postojanost. Al-legure kao konstrukcioni materijali. Primeri proizvodnje Al-limenki, limova ili traka za transportna sredstva (automobili, brodovi, železnička transportna sredstva, avio industrija, itd.). Izbor i primena aluminijumskih legura za odgovarajuću namenu.
  Sadržaj praktične nastave 1. Rastvarajuće i deformaciono ojačavanje. ; 2. Uticaj veličine zrna na ojačavanje. ; 3. Efekat taložnog ojačavanja. ; 4. Numerička analiza efekata ojačavanja (Kocks-Mecking, Voce-ova analiza). ;
  Literatura
  1. E.Romhanji, Autorizovana predavanja - Aluminijumske legure – Svojstva i Primena
  2. D.G. Altenpohl, Aluminum: Technology, Applications, and Environment, TMS, 1999.
  3. I.J. Polmear, Light Alloys, IVth edition, Elsevier, 2006.
  4. M.Popović, Aluminijum-magnezijum legure: struktura, svojstva i deformacija, SIMS, 2010.
  5. J.E.Hatch, Aluminum:Properties and Physical Metallurgy, ASM, 1984.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, eksperimentalne vežbe, prezentacije, seminarski rad;
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 40