Navigacija

14MIMF22 - Materijali otporni na habanje

Specifikacija predmeta
Naziv Materijali otporni na habanje
Akronim 14MIMF22
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Predmet je koncipiran tako da omogućava sticanje fundamentalnih znanja iz oblasti materijala otpornih na habanje. U okviru ovog predneta studenti će steći znanja o različitim mehanizmima habanja, faktorima koji utiču na određen mehanizam habanja, kao i materijalima koji su pogodni za primenu u određenim uslovima habanja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanjem znanja o različitim mehanizmima habanja, faktorima koji utiču na određen mehanizam habanja, kao i materijalima koji su pogodni za primenu u određenim uslovima habanja, studenti će moći lakše da odaberu adekvatan materijal za određene eksploatacione uslove rada.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave U okviru ovog predmeta izučavaće se: ; Klasifikacija procesa habanja. Tribosistem. Habajuće površine. Tribološka ispitivanja. Habanje athezijom. Mehanizam habanja athezijom. Faftori koji utiču na habanje athezijom. Materijali koji se koriste u uslovima habanja athezijom. Habanje abrazijom. Mehanizam habanja abrazijom. Faftori koji utiču na habanje abrazijom. Materijali koji se koriste u uslovima habanja abrazijom. Izbir materijala za uslove u kojima se zahteva otpornost na habanje abrazijom i izdržljivost na udar. Visokohromna bela gvožđa. Uticaj mikrostrukture na otpornost na habanje abrazijom i na izdržljivost na udar. Erozija. Mehanizam habanja erozijom. Faktori koji utiču na habanje erozijom. Materijali koji se koriste u uslovima habanja erozijom. ; ;
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava iz oblasti obrađenih u toku teorijskog dela nastave.
  Literatura
  1. M. Filipović, Materijali otporni na habanje (materijal za učenje), TMF, Beograd, 2008.
  2. K.H. Zum Gahr, Microstructure and Wear of Materials, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, 1987.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, eksperimentalne vežbe, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 10