Navigacija

14MHOH9 - Osnovi hemije i tehnologije polimera

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi hemije i tehnologije polimera
Akronim 14MHOH9
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim svojstvima, načinom sinteze i karakterizacije polimera. Uz prikaz proizvodnje najvažnijih industrijskih polimera, studenti uče kako mogu na osnovu izbora sirovina, odgovarajućeg načina sinteze i kontrole parametara procesa, uticati na svojstva krajnjeg proizvoda.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešno savladanog predmeta studenti su osposobljeni da izaberu najpovoljniji način sinteze polimera kako bi se postigla željena svojstva materijala, da kontrolišu proces i krajnji proizvod. Na osnovu ranije stečenih znanja i znanja stečenog u okviru ovog predmeta studenti su sposobni da samostalno rešavaju jednostavije probleme iz oblasti.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. Definicija i nomenklatura polimera. 2. Struktura polimera. 3. Osnovna svojstva: molarna masa i raspodela molarnih masa; rastvori i rastopi polimera; termička i mehanička svojstva. 4. Polimerizacija u masi, rastvoru, suspenziji i emulziji. 5. Polikondenzacija. 6. Kopolimerizacija. 7. Sinteza poli(vinil hlorida), polietilena i polistirena u industriji. 8. Sinteza poliestarskih smola u industriji. 9. Određivanje svojstava polimera.
  Sadržaj praktične nastave 1. Sinteza odabranih polimera i kopolimera. 2. Određivanje molarne mase dobijenog polimera merenjem viskoznosti razblaženih rastvora. 3. Određivanje temperature ostakljivanja amorfnih polimera. 4. Određivanje stepena kristaliničnosti semi-kristaliničnih polimera. 5. Izrada seminarskog rada.
  Literatura
  1. M. Kalagasidis Krušić, E. Džunuzović, Interna skripta, Beograd 2013.
  2. S.M. Jovanović, J. Đonlagić, 'Hemija makromolekula', TMF, Beograd 2004.
  3. S. Jovanović, K. Jeremić, 'Karakterisanje polimera', TMF, Beograd 2007.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe, laboratorijske vežbe, izrada seminarskog rada, konsulatcije.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 10