Navigacija

14MHOH10 - Modelovanje i korelisanje podataka u petrohemijskim procesima

Specifikacija predmeta
Naziv Modelovanje i korelisanje podataka u petrohemijskim procesima
Akronim 14MHOH10
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje znanja iz modelovanja petrohemijskih procesa, primene regresije i korelacija iz oblasti hemijskog inženjerstva na eksperimentalne ili literaturne podatake.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Na osnovu znanja stečenih u okviru ovog predmeta studenti su sposobni da modeluju jednostavnije petrohemijske separacione i reakcione procese, da analiziraju i obrađuju eksperimentalne podatke primenom regresionih modela i primenjuju korelacije iz oblasti hemijckog inženjerstva.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Linearna i višestruka linearna regresija. Planiranje i analiza eksperimenata sa jednim ili više faktora. Regresija i korelisanje podataka primeri: oređivanje koeficijenata Antoanove jednačine višestrukom linearnom regresijom; parametri Antoanove jednačine za različite ugljovodonike; korelisanje termodinamičkih i fizičkih osobina n-propana; korelisanje binarnih koeficijenta aktivnosti primenom Margulesovih jednačina za sistem brnzen – n-heptan; korelisanje prenosa toplote iz dimenzione analize; analiza podataka o brzini hemijske reakcije za reakciju katalitičkog reforminga; regresija podataka o brzini hemijske reakcije-provera zavisnosti među varijablama; regresija podataka o brzini reakcije za heterogenu katalizovanu reakciju. Modelovanje procesa primeri: fleš razdvajanja različitih ugljovodoničnih smeša; trostepeni fleš isparivač za razdvajanje heksana i oktana; proračun temperature prvog mehura, prve kapi i sastava faza za neidealnu smešu; Fenske-Underwood-Gilliland korelacije za destilacione kolone; Rigorozni proračuni za jednostavnije destilacione kolone.
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava uključuje modelovanje, obradu i analizu podataka primenom softvera POLYMATH, Excel i MATLAB.
  Literatura
  1. Interna skripta: Modelovanje i korelisanje u petrohemijskim procesima, I. Žižović
  2. Problem Solving in Chemical and Biochemical Engineering with POLYMATH, Excel and MATLAB, M.B. Cutlip and M. Shacham, 2nd Ed., Prentice Hall, 2007.
  3. Probability & Statistics for Engineers & Scientists, 7th Ed. R.E.Walpole, R.H. Myers, S.L. Myers, K. Ye, Pearson, 1995.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava i praktični primeri. Konsultacije.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari