Navigacija

14MHNH9 - Procesi sagorevanja kao izvori zagađenja vazduha

Specifikacija predmeta
Naziv Procesi sagorevanja kao izvori zagađenja vazduha
Akronim 14MHNH9
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Predmet upoznaje studente sa važnim tehnološkim problemom zagađenja vazduha procesima sagorevanjem. U toku kursa studenti stiču znanja o vrstama i nastanku zagađujućih supstanci u procesima sagorevanja. Upoznaju se sa primarnim i sekundarnim merama smanjenja zagađenja vazduha.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su u stanju da identifikuju i klasifikuju zagađujuće supstance i izvore zagađenja. Studenti su ovladali veštinama koje omogućavaju definisanje i kontrolu procesa sagorevanja prema parametrima zaštite životne sredine. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovi procesa sagorevanja. Izvori zagađujućih supstanci. Klasifikacija zagađujućih supstanci. Primarne i sekundarne zagađujuće supstance. Nastanak i mere smanjenja koncentracije COx. Nastanak čvrstih čestica i uklanjanje čvrstih čestica. Termodinamika i kinetika nastanka SOx. Metode kontrole nastanka SOx. Uklanjanje sumpora iz goriva. Kontrola NOx iz stacionarnih izvora. Termodinamika nastanka NO i NO2. Kinetika nastanka NOx u procesima sagorevanja. NOx iz azota iz goriva. Termički NOx. Fotohemijska reakcije. Uticaj primarnih i sekundarnih zagađujućih supstanci na nastanak fotohemijskog smoga. ;
  Sadržaj praktične nastave računski primeri za određene oblasti
  Literatura
  1. . S. Joksimović-Tjapkin, Procesi sagorevanja, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1987. ;
  2. K. B. Schnelle, C. A. Brown, Air Pollution Control Technology Handbook, CRC Press, London, 2002.
  3. I. Glassman, Combustion, Academic Press, New York, 2008.
  4. C. Baukal, Industrial Combustion Pollution and Control, Hardcover, 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave predavanja kombinovana sa računskim primerima.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 20