Navigacija

14MHNH5 - Tehnologija stakla

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnologija stakla
Akronim 14MHNH5
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Kurs sadrži osnove tehnologije staklastih materijala. U okviru kursa se izučava struktura stakla, fenomen staklastog stanja, mehanizam faznog razdvajanja i svojstva stakala. Studenti se upoznaju sa postupcima proizvodnje komercijalnih staklenih proizvoda, postupcima oblikovanja, odgrevanja i obrade stakala.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje znanja o strukturi, specifičnim svojstvima stakala i procesima dobijanja stakala koja omogućavaju dobijanje stakala prilagođenih određenoj nameni. Studenti su ovladali potrebnim znanjima za proizvodnju komercijalnih stakala. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Klasifikacija stakala. Staklasto stanje. Struktura stakla. Strukturne i kinetičke teorije nastanka stakla. Nukleacija i rast kristala. Mehanizam faznog razdvajanja. Svojstva stakla u tečnom stanju i metode određivanja. Svojstva stakla u čvrstom stanju i metode određivanja. Fizičko-hemijske osnove sinteze stakala. Tradicionalne metode oblikovanja (ambalažno i ravno staklo). Specijalni postupci oblikovanja. Odgrevanje staklenih proizvoda. Greške u staklu. Kontrola kvaliteta staklenih proizvoda. ;
  Sadržaj praktične nastave Proračun i priprema staklarske mešavine. Topljenje staklarske mešavine. Diferencijalno-termijska analiza staklarske mešavine i dobijenih stakala. Termomikroskopska analiza staklastog materijala Određivanje naklonosti ka kristalizaciji. Rendgenska analiza toplotno obrađenog uzorka stakla Određivanje svojstava dobijenih stakala u tečnom i čvrstom stanju. Postavljanje krive viskoznosti.
  Literatura
  1. W. Vogel, Kemija stakla, SKTH, Zagreb, 1985. ;
  2. J. Hlavac, "Technology of Glass and Ceramics", Elsevier, Amsterdam, 1982.
  3. J. Shelby, Introduction to Glass Science and Technology, Second Edition, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2005.
  4. G. W. McLellan, E. B. Shand, "Glass Engineering Handbook", McGraw-Hill, New York, 1984.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 1
  Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja, računske primere i laboratorijske vežbe..
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari