Navigacija

14MHKK9 - Hemijski senzori u kontroli kvaliteta

Specifikacija predmeta
Naziv Hemijski senzori u kontroli kvaliteta
Akronim 14MHKK9
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti izuče metodologiju, principe i primenu savremenih hemijskih senzora u proceni i kontroli kvaliteta materijala i procesa. Za buduće hemijske inženjere bitno je imaju uvid u kvalitet vazduha, vode, materijala i reakcionog medijuma u kojima se odigrava hemijski proces, a hemijski senzori, kao primarni izvori informacija, kao pretvarači efekata hemijskih reakcija u električni signal, omogućuju prenos i upravljanje u informacionim sistemima.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će savladati veštine, znanja i steći iskustva o hemijskim senzorima kao specifičnim uređajima koji će se u inženjerskoj praksi efikasno primenjivati u analizi i kontroli kvaliteta materijala i procesa. Studenti će ovladati veštinom izbora i pripreme hemijski aktivnih senzorskih prevlaka (hemijska jedinjenja, sorbenti, biomaterijali) osetljivih na promenu merenih veličina (masa, otpornost, piezoelektricitet, apsorpcija zračenja) koje su funkcionalno i selektivno povezane sa svojstvima materijala (koncentracijom).
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave I. UVOD: OPŠTE KARAKTERISTIKE HEMIJSKIH SENZORA ; Osnovna struktura, podela, sadašnje stanje, pravci istraživanja i razvoja. Hemijski senzori kao elementi složenih informacionih sistema. ; II. HEMIJSKI SENZORI ; HEMIJSKI AKTIVNE PREVLAKE SENZORA: Kriterijumi za izbor hemijskih prevlaka, pregled i podela. Selektivnost. Osetljivost. Reproduktivnost. ; VRSTE SENZORA ; POLUPROVODNIČKI SENZORI: Senzori na bazi hemijski osetljivih tranzistora sa efektom polja (CHEMFET senzori). Metaloksidni senzori (MOSFET senzori). Hemirezistori: senzori na bazi organskih poluprovodnika. ; PIEZOELEKTRIČNI SENZORI (PQC): Senzori na bazi zapreminskog akustičnog talasa (BAW). Senzori na bazi površinskog akustičnog talasa (SAW). Senzori za gasoviti i tečni medijum. Biosenzori. ; ELEKTROHEMIJSKI SENZORI: Potenciometrijski senzori: jon selektivne elektrode; enzimske elektrode; gasni senzori. Amperometrijski senzori: Klarkova ćelija; enzimske elektrode; gasni senzori. ; OPTIČKI SENZORI: Senzori na bazi optičkih vlakana s račvastim (bifurkacionim) i ravnim vlaknima, sa i bez hemijske prevlake. ; III. PRIMENA SENZORA: Praćenje i kontrola kvaliteta materijala, procesa, reakcionog medijuma i kvaliteta životne sredine. Kontrola kvaliteta vazduha i vode. Primena senzora u kontroli i regulaciji hemijskih procesa.
   Sadržaj praktične nastave Primena PQC: merenje koncentracije, praćenje i kontrola kvaliteta vazduha (lako isparljiva organska jedinjenja, pesticidi, eksplozivi). Jon-selektivne elektrode: merenje koncentracije, praćenje i kontrola kvaliteta vode (pH, pCl, pCN, pF).
   Literatura
   1. O.Milanko, S. Milinković, Lj.V.Rajaković, Pregled hemijskih senzora, Pregledni članak, Hemijski pregled, 1-2 (1992) 47-55
   2. D. Schuetzle, R. Hammerle, Fundamentals and Applications of Chemical Sensors, Am. Chem. Soc., Washington, 1986
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Predavanja (klasičan način, PPT, grafoskop), test, domaći zadatak.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 10
   Seminari 35