Navigacija

14MHEI3 - Metalne prevlake - odabrana poglavlja

Specifikacija predmeta
Naziv Metalne prevlake - odabrana poglavlja
Akronim 14MHEI3
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se student upozna sa različitim režimima elektrohemijskog taloženja metalnih prevlaka, kao i različitim svojstvima prevlaka koje se njima dobijaju. Takođe, cilj je da student stekne osnovna znanja iz teorije modifikacije površine metalnog supstrata taloženjem prevlaka legura. Student treba da se upozna i sa savremenim tehnologijama taloženja metalnih prevlaka.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student je stekao osnovna teorijska saznanja o vrstama režima elektrohemijskog taloženja. Naučio je da izabere parametre taloženja u zavisnosti od željenih osobina prevlaka. Savladao je osnove dobijanja dekorativnih i zaštitnih metalnih prevlaka, kao i postupke modifikacije metalnog supstrata taloženjem prevlaka legura.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave • Elektrohemijski postupci nanošenja metalnih prevlaka (galvanostatsko taloženje, potenciostatsko taloženje, taloženje periodično promenljivim režimima) ; • Elektrohemijsko taloženje sjajnih metalnih prevlaka ; • Elektrohemijsko taloženje u uslovima difuzione kontrole (dobijanje praškastih taloga) ; • Modifikacija svojstava pojedinih metala elektrohemijskim taloženjem prevlaka legura ; • Neelektrohemijski postupci dobijanja metalnih prevlaka. Nove tehnologije elektrolitičkog taloženja metala (taloženje naparavanjem u vakuumu, taloženje uz pomoć lasera, fotohemijsko taloženje) ; • Određivanje korozione stabilnosti metalnih prevlaka ;
   Sadržaj praktične nastave • Priprema površine metala pre nanošenja metalne prevlake; nanošenje metalnih prevlaka ; • Nanošenje metalnih prevlaka periodično promenljivim režimom ; • Dobijanje sjajnih metalnih prevlaka ; • Dobijanje praškastih taloga ;
   Literatura
   1. JS.Đorđević M.Maksimović, M.Pavlović, K.Popov, Galvanotehnika, Tehnička knjiga, Beograd, 1998.
   2. Prevlake legura cinka – elektrohemijsko dobijanje i koroziona stabilnost, SITZAMS, Beograd, 2009.
   3. M.Maksimović, Galvanotehnika, TMF, Beograd, 1995.
   4. M.Schlesinger, M.Paunovic, "Modern Electroplating", J. Wiley, 2000.
   5. M.Paunovic, M.Schlesinger, "Fundamentals of Electrochemical Deposition", J. Wiley, 1998.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalne vežbe, diskusije vezane za izradu i obradu eksperimentalnih vežbi i konsultacije ;
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 50 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari