Navigacija

14IŽS428 - Energetika i zaštita životne sredine

Specifikacija predmeta
Naziv Energetika i zaštita životne sredine
Akronim 14IŽS428
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Upisana 4. godina studija Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da student primeni materijalne, energetske i eksergetske bilanse u procesnoj industriji i da stekne osnovna znanja o integraciji procesa (projektovanju i optimizaciji energetske sinteze mreže toplotnih aparata u procesnoj industriji) u cilju podizanja energetske efikasnosti procesa, vodeći računa o maksimalnom iskorišćenju energetskih i drugih resurasa, kao i mogućnostima upotrebe obnovljivih izvora energije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Detaljniji uvid u različite aspekte analize i projektovanja procesa i opreme polazeći od energetske integracije svih toplotnih aparata razmatranog postrojenja. Efikasniji rad delova procesa i procesa u celini, ostvaruje se kroz sintezu mreže na bazi metode temperaturnog intervala i »pinč metode« vodeći računa o ekološkim zahtevima koji se odnose na zaštitu životne sredine u odnosu na potencijalne zagađivače koje nosi razmatrana proizvodnja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave I ENERGETSKO, EKSERGETSKO BILANSIRANJE APARATA, PROCESA. ; II ODREĐIVANJE ENERGETSKIH ZAHTEVA INDUSTRIJSKIH PROCESA. ; III EKSERGETSKA EFIKASNOST, SMANJENJE ZAGAĐENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI. Veza procesne integracije, energetske efikasnosti i redukcije emisije zagađivača ; IV MREŽE RAZMENJIVAČA TOPLOTE. ; V METODA TEMPERATURNOG INTERVALA. ; VI PINČ TEHNOLOGIJA. ; VII PRIMARNI, ALTERNATIVNI, OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ;
  Sadržaj praktične nastave Računarske simulacije i seminarski radovi koji prate teorijsku nastavu.
  Literatura
  1. B. Đorđević, M. Kijevčanin: Energetika procesne industrije, skripta, TMF, Beograd, 2012.
  2. Referentna literatura:
  3. R. Smith, Chemical Process Design and Integration, John Wiley & Sons, Ltd, UK, 2005.
  4. B. Linnhoff, D.W. Townsend, D. Boland, G. F. Hewitt, B.E.A. Thomas, A. R. Guy and R. H. Marsland, User Guide on Process Integration for the Efficient Use of Energy, IChemE, UK, 1994
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja i rad na računaru.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 60