Navigacija

14IIM47 - Obrada materijala štampanjem

Specifikacija predmeta
Naziv Obrada materijala štampanjem
Akronim 14IIM47
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim meodama obrade materijala korišćenjem tehnika štampe. Uvid u mogućnosti korišćenja specijalnih postupaka štampe za obradu površina materijala na finim rezolucijama. Upoznavanje sa fotolitografijom kao delom metode za dobijanje štampanih kola i štampe na različitim materijalima. Korišćenje metode ink-jet štampe za izradu 3-D modela i za štampanje komponenti za fleksibilnu elektroniku.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti se upoznaju sa osnovnim meodama obrade materijala korišćenjem različitih tehnika štampe. Stiču se osnove korišćenja specijalnih postupaka štampe za obradu površina materijala na finim rezolucijama. Studenti se upoznaju sa osnovnim konceptima fotolitografije kao delom procesa za dobijanje štampanih kola i štampe na različitim materijalima. Stiče se uvid u štampanje elektronskih komponenti i sistema za skladištenje energije primenom ink-jet štampe.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Klasifikacija i principi ink-jet štampe; Izrada 3-D modela ink-jet štampom; Formulacije tonera na bazi ugljeničnih nanomaterijala i provodnih polimera; Fleksibilni nosači (substrati) za štampane elektronske komponente; Štampanje elektronskih kompenenti ink-jet štampom; Sistemi za termalnu štampu; Sistemi za lasersko graviranje; Fotolitografija; Mikrolitografsko štampanje; Izrada elektronskih kompenenti primenom mikrolitografskih metoda.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. P. Uskoković, beleške sa predavanja.
   2. Handbook of Print Media, H. Kipphan, Ed., Springer, 2001.
   3. Flexible Electronics: Materials and Applications, W. S. Wong, A. Salleo, Eds., Springer, 2009.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Interaktivna predavanja, konsultacije, priprema, literaturni pregled i diskusija o seminarskom radu
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 35