Navigacija

14IIM412 - Livenje metalnih materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Livenje metalnih materijala
Akronim 14IIM412
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom položen ispit: Struktura i ojačavanje metalnih materijala Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se student upozna i ovlada sa osnovnim principima tehnološkog procesa izrade odlivaka od raznih materijala.Pored klasičnih metoda izrade,informisaće se i o savremenim postupcims i daljim pravcima razvoja u oblasti livenja metalnih materijala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student će moći da metodološki postavi faze za izradu konkretnog livenog proizvoda od raznih materijala kao i da stručno proceni tehnološko-komercijalne mogućnosto za realizaciju tog postavljenog zadatka.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave • Uvod-opšti pojmovi o livenju materijala ; • Šema tehnološkog toka materijala sa klasifikacijom i opisom opreme-potrebni materijali,oprema,faze i tehnološki postupci izrade ; • Postupci topljenja i livenja materijala ; • Postupci izrade kalupa i jezgara ; • Modelovanje i konstrukcija odlivaka i alata ; • Brza izrada prototipova (RP) ; • Nove tehnologije ; • Završna obrada i kontrola kvaliteta livenih materijala ; ;
   Sadržaj praktične nastave Praktična nastava sastoji se iz: ; a) eksperimentalnih i pokaznih vežbi u livnici laboratorije za livarstvo kao i nekoj ; od domaćih livnica, ; b) računskih vežbi iz pripreme potrebnog materijala ,energije i opreme za izradu ; livenih materijala ; c) demo vežbe iz virtuelnog modelovanja livačkih procesa i alata putem CAE tehnika ;
   Literatura
   1. J.P. LaRue, Basic Metalcasting, AFS, Des Plaines, IL. 1989
   2. S.Marković, "Principles of Metalcasting", Naučna knjiga, Beograd, 1999
   3. S.Marković i dr.,''Zbirka zadataka iz livarstva'',TMF,Beograd, 1994.
   4. C.W.Ammen,''Metalcasting'',McGraw-Hill,2000.
   5. W.D.Callister Jr, ”Materials Science and Engineering-An introduction”, John Wiley & Sons, Inc.2007.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Predavanja,eksperimentalne,računske i demo vežbe ; ;
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 40
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 50
   Seminari