Navigacija

14IIM411 - Savremeni oksidni i neoksidni keramički materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Savremeni oksidni i neoksidni keramički materijali
Akronim 14IIM411
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Za pohađanje: Osnovi inženjerstva materijala; za polaganje: Keramički materijali Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da student stekne znanja o strukturi, svojstvima i mogućnostima primene najznačajnijih oksidnih i neoksidnih keramičkih materijala: aluminijum-oksida (alumine), cirkonijum-oksida (cirkonije), spinela, mulita, kordijerita, silicijum-karbida, silicijum-nitrida, bor-nitrida i dr. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanja i veštine zahvaljujući kojima će moći da projektuju nove i proizvode i primenjuju postojeće oksidne i neoksidne keramičke materijale.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Struktura, fizičko-hemijska svojstva, procesiranje i oblasti primene: aluminijum-oksida (alumine), cirkonijum-oksida (cirkonije), spinela, mulita, kordijerita, silicijum-karbida, silicijum-nitrida, bor-nitrida i dr. ;
  Sadržaj praktične nastave Procesiranje (sinteza praha, kompaktiranje, sinterovanje) i karakterizacija (određivanje faznog sastava i mikrostrukture) jednog odabranog oksidnog ili neoksidnog materijala. ;
  Literatura
  1. M.Tecilazić-Stevanović, Osnovi tehnologije keramike, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1990.
  2. Lj.Kostić-Gvozdenović, M.Todorović, R.Petrović, Praktikum iz tehnologije keramike, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2000
  3. E. Ryshkewitch, Oxide ceramics – Physical Chemistry and Technology, Academic Press, New York and London, 1960.
  4. C. C. Barry, N.M. Grant, Ceramic Materials - Science and Engineering, Springer, Berlin, 2007.
  5. Beleške sa predavanja
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 1
  Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja i laboratorijske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari