Navigacija

14IIM34 - Ispitivanje fizičko mehaničkih svojstava

Specifikacija predmeta
Naziv Ispitivanje fizičko mehaničkih svojstava
Akronim 14IIM34
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Osnovi inženjerstva materijala Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti usvoje osnovne principe interakcije između strukture, svojstava i procesiranja materijala koji se potvrđuju kroz ispitivanja mikrostrukture, faznog sastava i transformacija kao i fizičko-mehaničkih svojstava pojedinih klasa materijala: metala, keramike, polimera i kompozitnih materijala.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti se u okviru ovog kursa upoznaju sa standardnim metodama ispitivanja fizičko-mehaničkih svojstava materijala i i ovladavaju postupcima ispitivanja. Pored toga, usvaja se kritički način ramišljanja u pravcu izbora najpogodnijih metoda ispitivanja kako bi se evaluiralo zahtevano (kritično) svojstvo konkretnog inženjerskog materijala.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Ispitivanje materijala sa gledišta struktura-svojstvo-procesiranje; Hemijska, fizička i mehanička svojstva materijala; osnove mehaničkog ponašanja materijala; uticaj strukture na mehanička svojstva materijala; elastična svojstva materijala, plastična deformacija materijala; dijagram zatezanja i osnovna svojstva otpornosti i deformacije materijala; tvrdoća, žilavost; zamor i lom materijala, ispitivanje materijala udarom visoke energije; puzanje, frikcija, abrazija, ispitivanje materijala na habanje; ispitivanje materijala tokom procesiranja, uticaj procesiranja na strukturu i svojstva materijala; ispitivanje mehaničkih svojstava na mikro i nano nivou; nanoiondentacija; termijske metode ispitivanja materijala (DSC, TGA, DMA).
  Sadržaj praktične nastave Standardna metoda određivanja modula elastičnosti ekstenziometrom-metali; određivanje modula elastičnosti polimera i kompozita metodom DMA; određivanje modula smicanja DMA; ispitivanje materijala zatezanjem; ispitivanje materijala na pritisak; ispitivanje savijanjem; ispitivanje tvrdoće; ispitivanje mikrotvrdoće; nanoiondentacija; ispitivanje udarne žilavosti; ispitivanje materijala udarom visoke energije; tehnološke probe; određivanje dubine prokaljivosti; povećanje tvrdoće legura termičkim taloženjem; ispitivanje materijala na habanje, termijske metode: Određivanje temperature transformacije polimera i kompozita (DSC i DMA), fazne transformacije u materijalima (DSC i TGA).
  Literatura
  1. V. Radojević, R. Aleksić, Fizičko-mehanička ispitivanja materijala, Beleške sa predavanja, CD, TMF, 2012.
  2. Jonathan Awerbuch, Fundamentals of Mechanical Behavior of Materials, Theory and Applications, John Wiley & Sons, USA, 2001
  3. Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, 4/E, Prentice Hall, 2013.
  4. R. Aleksić, V. Radojević, Materijali, Radna sveska, TMF Beograd, 2012.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja sa vizuelnim demonstracijama i eksperimentalni laboratorijski rad, predaja obrade eksperimentalnih rezultata uz usmenu odbranu
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 10