Navigacija

14IIM320 - Nanokompozitni materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Nanokompozitni materijali
Akronim 14IIM320
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti steknu teorijska znanja o strukturi, svojstvima i procesima sinteze nanokompozitnih materijala. Studenti će ovladati metodama procesiranja kompozita kao i metodama hemijskog tretiranja konstituenata nanokompozitnih materijala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da: a) identifikuju nivoe struktura svih klasa nanokompozita, b) ovladaju metodama površinskog funkcionalizacije ojačavačke faze i izbora matrične faze u cilju deaglomeracije ojačanja u matrici, v) koriste savremene metode karakterizacije svojstava nanokompozita, g) za primene nanokompozita u strukturama u kojima mogu uspešno zameniti konvencionalne materijale.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Nanokompoziti sa polimernom matricom: ekviaksijalne nanočestice, nanovlakna, nanotube i 2D nanostrukture kao ojačanja (punioci); ; Modifikacija međufaze ojačanje-matrica; procesiranje polimernih nanokompozita; ; Dimenziona, električna, termička, i (nano)mehanička svojstva nanokompozita. ; Nanokompoziti sa metalnom i keramičkom matricom; metode procesiranja; tanki višeslojni granularni filmovi; tvrde prevlake. ; Nanokompozitna vlakna dobijena metodom elektropredenja; nanoporozne strukture i membrane. ; Enkapsulirani kompozitni nanosistemi. Osnovni pojmovi o prirodnim i biološki inspirisanim nanokompozitima. ;
   Sadržaj praktične nastave Izbor i karakterizacija strukturnih konstituenata nanokompozitnih materijala; Ispitivanje fizičko mehaničkih svojstava kompozitnih materijala: statičkim i dinamičko-mehaničkim metodama na niskim i povišenim temperaturama. Primeri osnovnih metoda za disperziju i deaglomeraciju nanopunila i metoda dobijanja nanokompozita.
   Literatura
   1. P. Uskoković, R. Aleksić, Nanokompozitni materijali, Interna skripta za predavanja.
   2. Nanocomposite Science and Technology, P.M. Ajayan, L.S. Schadler, P.V. Braun, Eds. Wiley-VCH, 2003.
   3. J.H. Koo, Polymer Nanocomposites, McGraw-Hill Professional, 2006.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, pokazni laboratorijski eksperimenti sa diskusijom, izrada seminarskih radova sa pripremom, pregledom literature i analizom završenog rada
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 25