Navigacija

14IIM318 - Staklo i staklasti materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Staklo i staklasti materijali
Akronim 14IIM318
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom za pohađanje:Keramički materijali, za polaganje:Osnovi inženjerstva materijala. Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Predmet upoznaje studente sa uslovima obrazovanja i aspektima strukture stakla. Studenti usvajaju znanja neophodna za sprečavanje i/ili kontrolu kristalizacije. Studenti se upoznaju sa termodinamičkim osnovama i mehanizmom faznog razdvajanja. Na osnovu usvojenih znanja o svojstvima stakala, studenti analiziraju svojstva staklastih materijala u funkciji sastava i definišu proces dobijanja materijala željenih osobina.Studenti se upoznaju sa postupcima proizvodnje komercijalnih staklenih proizvoda, postupcima oblikovanja, odgrevanja i obrade stakala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje znanja o strukturi, specifičnim svojstvima stakala i procesima dobijanja stakala koja omogućavaju dobijanje stakala prilagođenih određenoj nameni. Studenti se upoznaju sa mehanizmom faznog razdvajanja u staklarskim sistemima i stiču znanja neophodna za razumevanje kompleksne veze sastav-struktura-svojstva-primena staklastih materijala. Studenti su ovladali potrebnim znanjima za proizvodnju komercijalnih stakala.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Klasifikacija stakala. Staklasto stanje. Struktura stakla. Strukturne i kinetičke teorije nastanka stakla. Svojstva stakla u tečnom stanju i metode određivanja. Svojstva stakla u čvrstom stanju i metode određivanja. Fizičko-hemijske osnove sinteze stakala. Sirovine za topljenje stakla. Proračun staklarske mešavine. Proces topljenja staklarske mešavine. Reakcije u čvrstom stanju, homogenizacija i bistrenje. Tradicionalne metode oblikovanja (ambalažno i ravno staklo). Specijalni postupci oblikovanja. Odgrevanje staklenih proizvoda. Greške u staklu. Kontrola kvaliteta staklenih proizvoda.
   Sadržaj praktične nastave Proračun i priprema staklarske mešavine. Topljenje staklarske mešavine. Diferencijalno-termijska analiza staklarske mešavine i dobijenih stakala. Termomikroskopska analiza stakla. Određivanje naklonosti ka kristalizaciji. Rendgenska analiza toplotno obrađenog uzorka stakla. Određivanje svojstava dobijenih stakala u tečnom i čvrstom stanju. Postavljanje krive viskoznosti.
   Literatura
   1. W. Vogel, Kemija stakla, SKTH, Zagreb, 1985.
   2. M. Jovanović, N. Blagojević, Lj. Kostić-Gvozdenović, Praktikum iz tehnologije stakla, TMF, 1997.
   3. J. Shelby, Introduction to Glass Science and Technology, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1997.
   4. I. Gutzow, J. Schmelzer, The Vitreous State, Springer – Verlag Berlin,1995.
   5. J. Hlavač, The Technology of Glass and Ceramics, Elsevier, Amsterdam, 1982.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4 1
   Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja kombinovana sa računskim primerima i laboratorijskim radom.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari