Navigacija

14IIM312 - Procesiranje i primena keramičkih materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Procesiranje i primena keramičkih materijala
Akronim 14IIM312
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom za pohađanje: Keramički materijali; za polaganje: Osnovi inženjerstva materijala Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da student stekne osnovna znanja o načinu procesiranja, svojstvima i primeni keramičkih materijala. Predmet sadrži osnove procesiranja keramičkih i staklastih materijala. U okviru kursa razmatraju se: različiti načini sinteze keramičkih prahova, savremeni postupci oblikovanja, sušenja i sinterovanja savremenih keramičkih materijala. Takođe se razmatraju svojstva savremenih keramičkih materijala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje znanja o načinu procesiranja keramičkih materijala i njihovim specifičnim svojstvima koja će omogućiti shvatanje veze između strukture, procesiranja, svojstava i primene keramičkih materijala. ;
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Keramički procesi i postupci obrade pre pečenja, Procesi sinteze keramičkih prahova, Postupci oblikovanja keramičkih materijala, Proces sušenja keramičkih materijala, Keramički procesi u toku pečenja, Procesi i tehnike sinterovanja. Svojstva i primena keramičkih materijala.
   Sadržaj praktične nastave Rendgenska difrakciona analiza praha, IC analiza praha, SEM analiza praha; Određivanje raspodele i veličine čestica praha; Oblikovanje i sušenje keramičkog proizvoda; Određivanje gustine i poroznosti sinterovanog uzorka; ; SEM analiza sinterovanog uzorka; Rendgenska i IC analize sinterovanog uzorka; Primena keramičkih materijala.
   Literatura
   1. Beleške sa predavanja
   2. Vladimir V.Srdić, Procesiranje novih keramičkih materijala, TF, Novi Sad, 2004.
   3. M.Tecilazić-Stevanović, Osnovi tehnologije keramike, TMF, Beograd, 1990.
   4. U.Schubert, N.Husing, Synthesis of Inorganic Materials, Wiley-VCH, Weinheim, 2005.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Predavanja i eksperimentalne vežbe.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit 70
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari