Navigacija

14IGI35 - Štamparske forme

Specifikacija predmeta
Naziv Štamparske forme
Akronim 14IGI35
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Osnovi grafičkog inženjerstva, Priprema za štampanje Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Ovladavanje postupcima izrade štamparske forme za sve postupke štampanja. Osposobljavanje za praćenje razvoja tehnike u ovoj oblasti, kontrolisanje karakteristika kvaliteta štamparske forme i samog postupka izrade. Osposobljavanje za unapređivanje postojećeg postupka izrade šamparske forme. Osposobljavanje za rukovođenje kompletnim odeljenjem pripreme za štampu, zaključno sa izradom i kontrolom štamparskih formi.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni da upravljaju postupcima izrade štamparske forme za sve tehnike štampanja, da prate razvoj tehnologije i unapređuju postojeću tehnologiju i kontrolišu kvalitet izrađenih štamparskih formi. Studenti mogu da organizuju i vode posao u odeljenju pripreme za štampanje, zaključno sa izradom i kontrolom kvaliteta štamparske forme.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Pojam i klasifikacija CTP sistema; Konstrukcijai princip rada CTP uređaja; Laserski izvori zračenja. Konstrukcija glave za osvetljavanje; Klasifikacija CTP sistema za ofset štampu. Termalni, violet, UV CTCP, sistemi na principu mlazne štampe; Automatizacija i podešavanje CTP sistema za izradu formi za ofset štampu; Klasifikacija CTP sistema za visoku (flekso i tipo) štampu. Analogni, digitalni, sistemi sa laminiranjem filma, za lasersko graviranje, za direktno osvetljanjanje; Podešavanje CTP sistema za za izradu štamparskih formi za visoku štampu; Oprema za izradu fotopolimernih formi za visoku štampu; Građa cilindara za duboku štampu; Elektrohemijska obrada cilindara za duboku štampu; Metode formiranja lika na površini cilindara za duboku štampu. Elektromehaničko i lasersko graviranje, hemijsko nagrizanje; Izrada štamparske forme za tampon štampu; Izrada štamparske forme za sito štampu; Kopiranje; Kontrola procenih parametara i karakteristika kvaliteta štamparske forme;
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe. Kalibracija RIP-a, kontrolisanje kvaliteta izrađenih štamparskih formi, obilazak štamparija u cilju upoznavanja sa uređajima i organizacijom rada.
  Literatura
  1. Predrag Živković, Štamparske forme, Interna skripta Katedre za GI, TMF, Beograd, 2013.
  2. Lehrbuch der Druckindustrie: Band 5 Tiefdruck, Polygraph Verlag, Frankfurt am Main, 1974
  3. Andre Peyskens, Sito štampa - tehnika pripreme matrice, Saati-Sitologika, Beograd, 2002
  4. Miodrag Maksimović, Galvanotehnika, TMF, Beograd
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe, praktičan rad, obilazak štamparija.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 5