Navigacija

14IGI31 - Osnovi grafičkog inženjerstva

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi grafičkog inženjerstva
Akronim 14IGI31
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa mestom i ulogom grafičke industrije. Upoznavanje sa klasifikacijom grafičkih proizvoda. Upoznavanje sa klasifikacijom postupaka štampanja, pripreme za štampanje i grafičke dorade. Ovladavanje osnovnim opštim znanjima o tehnološkim postupcima izrade grafičih i ambalažnih proizvoda. Upoznavanje sa terminologijom u grafičkoj tehnologiji.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su upoznati sa mestom i ulogom grafičke industrije, klasifikacijom postupaka štampanja, terminologijom, osnovnim tehnološkim šemama različitih proizvodnih procesa i pripremljeni su da slušaju uže stručne predmete.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod. Oblast delovanja grafičke industrije. Klasifikacija grafičkih proizvoda. Štampanje kao tehnološki postupak. Osnovna tehnološka šema grafičke proizvodnje. Osnovne sirovine u grafičkoj proizvodnji. Podloga za štampanje. Grafičke boje. Doradni materijali. Priprema za štampanje. Kompjuterska priprema za štampanje (unos i obrada teksta i slike). Tehničko tehnološka priprema grafičke proizvodnje. Izrada kopirnih predložaka. Izrada štamparskih formi. Postupak štampanja. Postupak štampanja kao osnova grafičkog inženjerstva. Osnovna tehnološka šema procesa štampanja. Klasifikacija postupaka štampanja. Štamparska mašina kao tehnološki sistem. Funkcija. Osnovni sistemi štamparske mašine. Klasifikacija štamparskih mašina. Visoka štampa. Nastanak i razvoj postupaka. Svojstva i oblast primene visoke štampe. Štamparske boje, forme i mašine. Ravna štampa. Nastanak i razvoj postupaka. Svojstva i oblast primene ravne štampe. Štamparske boje, forme i mašine. Duboka štampa. Nastanak i razvoj postupka. Svojstva i oblast primene ravne štampe. Štamparske boje, forme i mašine. Propusna štampa. Nastanak i razvoj postupka. Svojstva i oblast primene propusne štampe. Štamparske boje, forme i mašine. Digitalna štampa. Elektrofotografski i ink-džet postupci. Nastanak i razvoj postupaka. Svojstva i oblast primene digitalne štampe. Štamparske mašine. Elektronsko izdavaštvo. Značaj i oblast primene. Knjigovezačka dorada. Konstrukcija knjige. Opšta tehnološka šema knjigovezačke dorade. Štampanje i prerada papira i kartona.
  Sadržaj praktične nastave Fond časova vežbi je predviđen za praktičnu nastavu u odgovarajućim grafičkim preduzećima, sa ciljem da studenti u praksi vide i prouče neke od postupaka koje teorijski obrađuju.
  Literatura
  1. Predrag Živković, Osnovi grafičkog inženjerstva, Interna skripta Katedre za GI, TMF, 2011.
  2. Dejvid Ban, Štampa danas - tehnike materijali i procesi - priručnik, Don Vas, Beograd, 2010.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, pokazne vežbe u grafičim preduzećima.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 5