Navigacija

14DMI15 - Savremeni procesi i materijali u livarstvu

Specifikacija predmeta
Naziv Savremeni procesi i materijali u livarstvu
Akronim 14DMI15
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa savremenim procesima i materijalima koji se koriste u livarstvu. Razvoj novih metoda livenja, novih sredstava i metoda za obradu tečnog liva, savremenih keramičkih premaza i njihova primena u praksi.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za izbor materijala i metoda livenja u cilju postizanja unapred zadatog kvaliteta odlivaka.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave 1. Osnovni principi procesa topljenja i livenja ; 2. Razvoj novih metoda livenja: livenje sa isparljivim modelima; rheo i compocasting proces; postupak izrade tanke keramičke obloge kao zamena za peščani kalup. ; 3. Razvoj novih sredstava i metoda za pripremu tečnog liva ; 4. Razvoj savremenih keramičkih premaza. Razvoj postupaka mehaničke aktivacije punila u cilju poboljšanja efikasnosti premaza. Razvoj metoda za ispitivanje svojstava keramičkih preamza. ; 5. Zahtevi kvaliteta i prognoziranje svojstava odlivaka ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. R.Monroe: Expandable Pattern Casting, AFS INC (1994), SAD
   2. G.H.Geiger, D.R.Poirer: Transport Phenomena in Metallurgy, Adison-Wesley Pu. Co (1973).
   3. Z.Acimovic-Pavlovic, Livenje sa isparljivim modelima, Monografija, TMF Beograd (2000).
   4. Z. Acimocic-Pavlovic. M. Kuraica, I. Dojcinovic, J Puric, S. Tripkovic: Površinska obrada odlivaka aluminijum-silicijum legura, Monografija, TMF Beograd (2006)
   5. Z.Aćimović: Zaštitni premazi u livarstvu, Savez metalurga Srbije, Beograd, 2009
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40