Navigacija

14DMI14 - Otpornost materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Otpornost materijala
Akronim 14DMI14
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom - Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je sticanje naprednih znanja iz oblasti otpornosti materijala, mehanike i mikromehanike čvrstog tela, kao i razumevanje faktora koji utiču na nosivost struktura izloženih različitim vrstama spoljnog opterećenja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Predmet doprinosi sticanju samostalnosti studenta doktorskih studija u novim radnim i nastavnim sadržajima i komunikaciji i kritičkom dijalogu sa kolegama tehničke struke.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Pregled i obnavljanje osnovnih pojmova: geometrija, pomeranja, deformacije. Težište, momenti inercije ravnih površina. ; Veza pomeranja i deformacije. Predstavljanje u različitim koordinatnim sistemima. Invarijante deformacije. Brzina deformacije. Energija deformacije. Ravno stanje deformacije. Velike nelinearne deformacije. ; Pojam napona. Tenzor napona. Glavni naponi. Ravno stanje napona. Zaostali naponi. ; Zakoni o održanju mase, energije, količine kretanja i momenta količine kretanja. ; Otpornost materijala pri složenom mehaničkom opterećenju. Uticaj termičkog opterećenja. Konstitutivne jednačine materijala. Linearna i nelinearna elastičnost. Kriterijumi plastičnog tečenja. ; Otpornost sučeonih i ugaonih zavarenih spojeva prema dejstvu spoljnog opterećenja. ; Uvod u mikromehaniku materijala. Osnove mehanike oštećenja i loma materijala.
  Sadržaj praktične nastave Rešavanje primera kojima se ilustruje gradivo obrađeno u teorijskom delu. ; Određivanje momenata inercije poprečnih preseka složenog oblika. ; Proračun deformisanja i čvrstoće linijskih elemenata. ; Određivanje naponsko-deformacionog stanja za različite geometrije. ; Proračun nosivosti zavarenih spojeva. ; Određivanje uticaja oštećenja tipa prsline na integritet strukture.
  Literatura
  1. S. Putić, M. Rakin, Strength of Materials, Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, 2008
  2. D. Roylance, Mechanics of Materials, John Willey and Sons Inc. New York, 1996.
  3. M. Mićunović, Primenjena mehanika kontinuuma. Građevinska knjiga, Beograd, 2005.
  4. R. Archer et al, An Introduction to the Mechanics of Solids, International student edition, McGraw-Hill, London, 1972.
  5. T. Kobayashi, Strength and Toughness of Materials, Springer, Berlin, 2000.
  6. D. Rašković, Otpornost materijala, Naučna knjiga, Beograd, 1984.
  7. W. Nash, Schaum's Outline of Strength of Materials, Fifth Edition, McGraw Hill, 2010.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja i računske vežbe u učionici (korišćenje projektora, table, računara i video projektora), samostalno rešavanje primera.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 25 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 35