Navigacija

14DMI12 - Očvršćavanje metala

Specifikacija predmeta
Naziv Očvršćavanje metala
Akronim 14DMI12
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta U okviru ovog kursa izučavaće se mehanizam nukleacije i rasta, kao i matematička analiza promena koje se dešavaju na granici čvrsto/tečno, pri različitim uslovima očvršćavanja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) S jedne strane, razumevanje mehanizma nukleacije i rasta, a sa druge strane, poznavanje matematičke analize promena koje se dešavaju na granici čvrsto/tečno, omogući će studentima projektovanje precizno definisanih mikrostruktura očvršćavanja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet je koncipiran tako da omogućava proširivanje stečenih znanja iz oblasti očvršćavanja metala. U okviru ovog kursa izučavaće se mehanizam nukleacije i rasta, kao i matematička analiza promena koje se dešavaju na granici čvrsto-tečno, pri različitim uslovima očvršćavanja. ; ;
   Sadržaj praktične nastave U okviru ovog predmeta nije predviđena praktična nastava.
   Literatura
   1. M. Filipović, Osnovi očvršćavanja metala, SIMS, Beograd, 2008.
   2. W.Kurz, D.J.Ficher, Fundamental of solidification, Trans. Tech. SA, Switherland, 1984.
   3. I. Minkoff, Solidification and cast structure, John Wiley and Sons, Chichester, 1986.
   4. C.Flemings, Solidification Processing, Mc Graw-Hill, New York, 1974.
   5. A.Ohno, Solidification – The Separation Theory and its Practical Applications, Springer- Verlag, Berlin, 1987.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, konsultacije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 60