Navigacija

14DMI1 - Deformaciono procesiranje metala–viši kurs

Specifikacija predmeta
Naziv Deformaciono procesiranje metala–viši kurs
Akronim 14DMI1
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje elemenata konvencionalnih deformacionih procesa. Proračunavanje parametara procesa i razumevanje interakcije parametara procesa – strukture i svojstava metalnih materijala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su stekli znanja koja im omogućavaju da analiziraju složene procese i interakciju procesa-strukture i osobina, stekli veštinu za timski rad i stekli veštinu za jasno formulisanje i predstavljanje zadataka i načina njihovog rešavanja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet obuhvata elemente savremene teorije i prakse plastične prerade metala i legura. Pored matematičkih aspekata opisa procesa valjanja, presovanja, vučenja, kovanja i oblikovanja limova, razmatraju se i metalurški aspekti vođenja procesa sa ciljem da se obezbede dostizanje maksimuma performansi procesa i kontrole strukture ili osobina materijala.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. S. Kalpakjian, Manufacturing Process for Engineering Materials, III Ed., Addison-Wesley-Longman, 1997.
   2. W.F. Hosford, R.M. Caddell, Metal Forming-Mechanics and Metallurgy, Prentice-Hall, 1993.
   3. K. Laue, H. Stenger, Extrusion, ASM, metals Park, Ohio, 1981.
   4. G.W. Rowe, Principles of Industrial Metal Working Processes, Edward Arnold-London, 1977.
   5. G.E. Dieter, Mechanical Metallurgy, ISE, McGraw-Hill, SI Metric Edition, 1988.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi u vidu predavanja. Studenti u toku izvođenja nastave treba da urade seminarski rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 60