Navigacija

14D168 - Struktura i svojstva kompozitnih materijala sa polimernom matricom

Specifikacija predmeta
Naziv Struktura i svojstva kompozitnih materijala sa polimernom matricom
Akronim 14D168
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti stegnu znanja o uzajamnosti građe, fizičko-mehaničkih svojstava na svim nivoima strukture od nano do makro nivoa u različitim oblastima primene.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Uspešnim polaganjem ispita iz ovog predmeta studenti će biti osposobljeni da: ; - projektuju sastav i građu kompozita kao i proces izrade kompozita zahtevanih performansi fizičko-mehaničkih svojstava za određenu primenu, ; - optimalno izaberu kompozitni materijal i proces izradu različitih proizvoda za određenu namenu. ; ;
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave 1. Uvod ; 2. Punioci i ojačanja u kompozitnim materijalima: mikro i nano oblici crnih punioca( na bazi ugljenika) i belih punioca (na bazi silike i silikata i minerala) ; 3. Struktura i morfologija agregata mikro i nanočestica-modeli koji opisuju morfologiju agregata čestica ; 4. Mehanizmi ojačavanja kompozitnih materijala česticama i vlaknima: mikro- i nano- kompoziti ; 5. Vezujući agensi i funkcionalizacija međupovršina u kompozitnim mikro- i nano- kompozitnim materijalima ; 6. Efekti morfologije punioca na reološka, dinamičko-mehanička i funkcionalna svojstva nano- i mikro-polimernih kompozita ; 7. Svojstva i primena termoplastičnih i elastomernih kompozita sa crnim mikro- i nano-puniocima ; 8. Svojstva i primena termoplastičnih i elastomernih kompozita sa belim mikro- i nano-puniocima ; 9. Polimerni kompozitni materijali sa kratkim mikro vlaknima: mikromehanički modeli ; 10. Svojstva i primena polimerni nanokompzitnih vlakna dobijenih metodama elektropredenja ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. J. L. Leblanc, Filled Polymers, Science and Industrial Applications, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, 2010, ISBN 978-1-4398-0042-3
   2. Y.C. Ke, Stroeve, Polymer-Layered Silicate and Silica Nanocomposites, Elsevier B.V., Amsterdam, 2005, ISBN: 0-444-51570-4
   3. 3. J. Murphy, Additives for Plastics Handbook, Elsevier Advanced Technology, Elsevier Advanced Technology, Oxford, 2003, ISBNl 85617- 370- 4
   4. 4. J. He, Y.Liu, L.Mo, Y.Wan, L.Xu, Electrospun Nanofibres andTheir Applications, iSmithers, Shawbury, UK, 2008, ISBN: 978-1-84735-145-6
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja sa PP prezentacijama sa računskim primerima i video animacijama.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 50