Navigacija

14D164 - Procesi pod visokim pritiscima

Specifikacija predmeta
Naziv Procesi pod visokim pritiscima
Akronim 14D164
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa savremenim pravcima razvoja i primene ugušćenih (blizu-kritičnih i natkritičnih) fluida u cilju separacije, hemijske reakcije ili proizvodnje materijala sa specijalnim osobinama. Teorijske postavke i detaljna analiza različitih i realizovanih u industrijskim uslovima procesa pod visokim pritiskom, kao i analiza matematičkih modela za simulaciju pomenutih procesa omogućiće kandidatima da ovladaju znanjima i veštinama koje mogu primeniti u razvoju ovih procesa. Takođe, cilj predmeta je da sutdenti ovladaju tehnikama primene natkritičnih fluida na laboratorijskom nivou.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su upoznati sa savremenim pravcima razvoja i primene ugušćenih (blizu-kritičnih i natkritičnih) fluida u cilju separacije, hemijske reakcije ili proizvodnje materijala sa specijalnim osobinama. Ovladali su tehnikama separacije primenom ugušćenih fluida na laboratorijskom nivou.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Termodinamičke i maseno – prenosne osobine ugušćenih gasova; primena natkritičnih fluida u separacionim procesima; matematičko modelovanje procesa u pakovanom sloju pod visokim pritiscima; hemojske reakcije u natkritičnoj fazi; procesi oksidacije sa vodom u natkritičnom stanju; proizvodnja mikro i nano čestica i kompozitnih materijala korišćenjem natkritičnih fluida; primena procesa pod visokim pritiscima u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji: pregled industrijskih i procesa zaštićenih patentnim prijavama.
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava uključuje eksperimentalni na laboratorijskim postrojenja za rad pod visokim pritiscima.
  Literatura
  1. Bertucco, A.; Vetter, G.: High Pressure Process Technology: fundamentals and applications, Industrial Chemistry Library, Volume 9, Elsevier Sci, Nederland, . 2001.
  2. Supercritical Fluids, M.R. Belinsky Ed., Nowa Science Publishers, Inc., New York, 2009.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava i praktični primeri u laboratoriji. Konsultacije.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 25 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 45