Navigacija

14D159 - Polimerne blende

Specifikacija predmeta
Naziv Polimerne blende
Akronim 14D159
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Hemija makromolekula ili Svojstva polimernih materijala Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa najnovijim teorijskim saznanjima o mešljivosti polimera, kao i sa metodama pravljenja blendi polimera i utvrđivanja njihove mešljivosti. Posebno su istaknuti načini kompatibilizacije inače nemešljivih polimera, što vodi dobijanju novih materijala mnogo boljih svojstava od početnih komponenti.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešno savladanog predmeta studenti su: (i) stekli sposobnost da predvide da li će dva polimera biti mešljiva, da osmisle eksperimente kojima mogu da ispitaju mešljivost polimera i da odrede njihov fazni dijagram, (ii) stekli znanja o tome kako mogu da poboljšaju svojstva pojedinih blendi, (iii) stekli komunikacione i socijalne kompetencije potrebne za rad u istraživačkom timu, (iv) stekli veštine komunikacije za jasno formulisanje eksperimentalnog zadatka, načina rešavanja eksperimentalnih problema i predstavljanja eksperimentalnih rezultata
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Statistička termodinamika polimernih blendi. Fazni dijagrami. Mehanizmi faznog razdvajanja. Metode umešavanja polimera. Određivanje mešljivosti i faznih dijagrama dva polimera. Kompatibilizacija dva nemešljiva polimera. Svojstva polimernih blendi. Komercijalne blende.
  Sadržaj praktične nastave Studijski istraživački rad
  Literatura
  1. “Polymer Blends”, Eds. D.R. Paul and C.B. Bucknall, John Wiley & Sons, New York, 2000
  2. Y. S. Lipatov, A. E. Nesterov, “Thermodynamics of Polymer Blends“, Technomic Publishing Co., Inc., Lancester, 1997
  3. “Polymer Compatibility and Incompatibility”, Ed. K. Šolc, MMI Press, New York, 1982
  4. L.A. Utracki, “Polymer Alloys and Blends”, Hanser Publishers, Munich, 1989
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1.5 0.5
  Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije i seminarski rad
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 15
  Seminari 30