Navigacija

14D147 - Niskotemperaturni keramički procesi

Specifikacija predmeta
Naziv Niskotemperaturni keramički procesi
Akronim 14D147
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti ovladaju zakonitostima hemijskih postupaka sinteze keramičkih prahova i savremenih postupaka oblikovanja i sušenja, što će im omogućiti da dizajniraju i dobiju keramički proizvod definisanih svojstava. U toku eksperimentalnog rada usvajaju se veštine hemijske sinteze i određivanja nekih važnih svojstava keramičkih prahova. Izradom seminarskog rada studenti se osposobljavaju za samostanu obradu literaturnih podataka u cilju analize i rešavanja određenog problema.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Uspešnim savladavanjem predmeta student će naučiti da koristi stručna znanja za kritičku analizu novih tendencija u datoj oblasti i kreiranje novih materijala.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa savremenom niskotemperaturnim keramičkim procesima, koji nalaze primenu u procesiranju tehničke keramike. Izučavaju se hemijski procesi sinteze keramičkih prahova iz tečne i gasne faze, koji omogućavaju dobijanje monodisperznih prahova, malih veličina čestica. Analiziraju se i savremeni, nekonvencionalni postupci oblikovanja i sušenja keramičkih proizvoda.
   Sadržaj praktične nastave U okviru eksperimentalnih vežbanja studenti sintetizuju keramički prah jednim hemijskim postupkom sinteze i ispituju morfologiju i površinska svojstva dobijenog praha. ;
   Literatura
   1. U.Schubert, N.Husing, Synthesis of Inorganic Materials, Wiley-VCH, Weinheim, 2005.
   2. H.Yanagida, K.Koumoto, M.Miyayama, The Chemistry of Ceramics, John Wiley & Sons, Chichester, 1996.
   3. D.Segal, Chemical synthesis of advanced ceramic materials, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
   4. V. Srdić, Procesiranje novih keramičkih materijala, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom sadu, 2004.
   5. R. Petrović, Sol-gel postupci sinteze u tehnologiji keramike, monografija, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2007.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja, eksperimentalne vežbe i izradu i prezentaciju seminarskog rada.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 15 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 35